Zdjęcie Inspektoratu
Siedziba Inspektoratu

Działalność


Decyzje


Do zakresu działań
Wydziału Prawnego

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
należy w szczególności:

 1. występowanie w charakterze pełnomocnika Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
 2. wszczynanie i prowadzenie postępowania  administracyjnego oraz wydawanie decyzji w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska z wyłączeniem postępowań w przedmiocie wydania decyzji kosztowych oraz postepowań z wniosku o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej ze względu na realizowane przedsięwzięcie proekologiczne;
 3. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, dla których organem egzekucyjnym jest Wojewódzki Inspektorat;
 4. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym;
 5. prowadzenie spraw z zakresu umarzania, odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty kar pieniężnych i odsetek, opiniowanie skarg i wniosków dłużników;
 6. kierowanie wniosków do sądów o ukaranie, w przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia przeciwko środowisku;
 7. kierowanie zawiadomień do prokuratury, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa;
 8. reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez organy ścigania, w tym wnoszenie środków zaskarżenia na podejmowane w ich toku rozstrzygnięcia;
 9. wykonywanie czynności związanych z postępowaniem odwoławczym i skargowym;
 10. udzielanie komórkom organizacyjnym wojewódzkiego inspektoratu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych;
 11. opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów oraz porozumień zawieranych przez Wojewódzkiego Inspektora;
 12. współudział przy opracowywaniu dokumentów związanych z organizacją i funkcjonowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu;
 13. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
 14. informowanie kierownictwa wojewódzkiego inspektoratu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności wojewódzkiego inspektoratu oraz uchybieniach w działalności wojewódzkiego inspektoratu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;
 15. realizacja wniosków o udostępnianie informacji o środowisku i informacji publicznej w oparciu o materiały przekazane przez komórki organizacyjne wojewódzkiego inspektoratu;
 16. udzielanie pomocy prawnej Komisjom powoływanym przez Wojewódzkiego Inspektora;
 17. koordynowanie prac jednostek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu w zakresie wdrażania nowych przepisów prawa ochrony środowiska i dyrektyw Unii Europejskiej;
 18. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora;
 19. prowadzenie szkoleń dla pracowników wojewódzkiego inspektoratu z regulacji prawnych w zakresie  najważniejszych zmian w przepisach stosowanych
  w wojewódzkim inspektoracie oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych;
 20. współpracowanie z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 21. prowadzenie spraw związanych ze sporami kompetencyjnymi pomiędzy organami;
 22. sporządzanie sprawozdawczości z wykonania zadań;
 23. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.

 

 Autor: J.Sachanbińska
Wprowadził: Marcin Dzikowicz
Kontakt: M.Dzikowicz@opole.pios.gov.pl
Data: 2019-06-21 08:14:12