Zadania Wydziału Monitoringu Środowiska
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu

 1. opracowywanie wojewódzkich programów Państwowego Monitoringu Środowiska oraz wykonywanie zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, określonych w wieloletnich programach PMŚ przez Głównego Inspektora dla województwa,
 2. gromadzenie wyników pomiarów stanu środowiska uzyskiwanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,
 3. gromadzenie informacji o korzystaniu ze środowiska na podstawie wykazów przedkładanych przez podmioty korzystające ze środowiska,
 4. analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych danych oraz sporządzanie okresowych ocen i prognoz stanu środowiska,
 5. przekazywanie wyników pomiarów, ocen oraz informacji o korzystaniu ze środowiska do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz innych organów zgodnie z odrębnymi przepisami,
 6. sporządzanie komunikatów, raportów i opracowań tematycznych przeznaczonych do wykorzystania przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, a także do informowania społeczeństwa o stanie środowiska,
 7. przygotowywanie informacji określających aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze województwa,
 8. udostępnianie informacji o stanie środowiska,
 9. przygotowywanie zaświadczeń dla producenta zamierzającego prowadzić ekologiczne gospodarstwo rolne,
 10. opracowywanie rocznych i kwartalnych planów i sprawozdań dotyczących pracy wydziału,
 11. prowadzenie biblioteki monitoringu środowiska,
 12. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP,
 13. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.


Autor: Barbara Barańska
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2011-11-17 14:14:46
Rejestr zmian