Ocena jakości powietrza za rok 2005


Roczną ocenę jakości powietrza wykonano w oparciu o art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. Celem prowadzenia corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w zakresie umożliwiającym:
  • wykonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria,
  • uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach,
  • wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach,
  • wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny.
Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące założenia:
  • klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej; nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza,
  • klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych,
  • klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP.

Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza na terenie województwa opolskiego za rok 2005
Strefa Ochrona zdrowia
Ochrona roślin
SO2 NO2 PM10 Pb benzen CO O3 Klasa ogólna strefy SO2 NOx O3 Klasa ogólna strefy
Powiat brzeski A A A A A A A A A A A A
Powiat głubczycki A A A A A A A A A A A A
Powiat kędz.-kozielski A A C A C A C C A A A A
Powiat kluczborski A A A A A A A A A A A A
Powiat krapkowicki A A A A A A A A A A A A
Powiat namysłowski A A A A A A A A A A A A
Powiat nyski A A A A A A A A A A A A
Powiat oleski A A A A A A A A A A A A
Powiat m. Opole A A C A A A A C -1) -1) -1) -1)
Powiat opolski z. A A A A A A A A A A A A
Powiat prudnicki A A A A A A A A A A A A
Powiat strzelecki A A A A A A A A A A A A
1) nie klasyfikuje się

Autor: Barbara Barańska
Wprowadził: Barbara Barańska
Kontakt: B.Baranska@opole.pios.gov.pl
Data: 2006-09-09 13:01:55