Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza za lata 2002-2006


Wstępną ocenę jakości powietrza wykonano w oparciu o art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. Ocena ta ma na celu zgromadzenie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze stref w zakresie umożliwiającym:
 • dokonanie klasyfikacji stref pod kątem zaplanowania potrzeb finansowych, związanych z utworzeniem systemu ocen bieżących zgodnego z wymaganiami UE,
 • wstępne wskazanie obszarów gdzie wartości graniczne są przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
 • uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze stref.


Wyniki klasyfikacji stref na terenie województwa opolskiego pod kątem benzenu, NO2, SO2, CO oraz NOx
Lp. Strefa Ochrona zdrowia
Ochrona ekosystemów/
roślin
benzen NO2 SO2 CO SO2 NOx
1 Powiat brzeski 1b 1b 1b 1b R1 R1
2 Powiat głubczycki 1b 1b 1b 1b R1 R1
3 Powiat kędz.-kozielski 3b 1b 2 1b R1 R1
4 Powiat kluczborski 1b 1b 1b 1b R1 R1
5 Powiat krapkowicki 3b 1b 1b 1b R1 R1
6 Powiat namysłowski 1b 1b 1b 1b R1 R1
7 Powiat nyski 1b 1b 1b 1b R1 R1
8 Powiat oleski 1b 1b 1b 1b R1 R1
9 Opole pow. grodzki 2 2 1b 1b -1) -1)
10 Powiat opolski z. 1b 1b 1b 1b R1 R1
11 Powiat prudnicki 1b 1b 1b 1b R1 R1
12 Powiat strzelecki 1b 2 1b 1b R1 R1
1) nie klasyfikuje się


Wyniki klasyfikacji stref na terenie województwa opolskiego pod kątem ozonu.
Strefa Ochrona zdrowia
Ochrona ekosystemów/
roślin
ozon ozon
Województwo opolskie 3b R3Wyniki klasyfikacji stref na terenie województwa opolskiego pod kątem pyłu PM10 oraz ołowiu.
Lp. Strefa Nazwy powiatów wchodzących
w skład strefy
Ochrona zdrowia
ludzkiego
Pył PM10 Ołów
1 opolska m. Opole 3b 1b
opolski
2 brzesko - nyska brzeski 3a 1b
nyski
3 namysłowsko - oleska namysłowski 3b 1b
kluczborski
oleski
4 krapkowicko - strzelecka krapkowicki 3a 1b
strzelecki
5 kędzierzyńsko - kozielska kędzierzyńsko - kozielski 3b 1b
6 głubczycko - prudnicka głubczycki 3a 1b
prudnicki


Klasyfikację stref w ramach oceny wstępnej wykonano według następujących założeń:

dla kryterium ochrona zdrowia

 • klasa 3a - strefa, na obszarze, której poziom stężenia substancji zanieczyszczającej jest wyższy od górnego progu oszacowania; wymagane jest prowadzenie pomiarów wysokiej jakości w stałych punktach,
 • klasa 3b - strefa, na obszarze, której poziom stężenia substancji zanieczyszczającej jest wyższy od górnego progu oszacowania i przekracza dopuszczalny poziom tej substancji w powietrzu; wymagany jest obowiązek prowadzenia pomiarów wysokiej jakości na obszarach przekroczeń dopuszczalnych w strefie (np. ciągłe manualne lub automatyczne),
 • klasa 2 - strefa, na obszarze, której poziom substancji zanieczyszczającej zawiera się pomiędzy górnym a dolnym progiem oszacowania; wystarczające w takiej strefie jest prowadzenie pomiarów mniej intensywnych w stałych punktach, uzupełnianych informacjami z innych źródeł takich jak: metody szacowania, pomiary wskaźnikowe lub modelowanie matematyczne,
 • klasa 1a - strefa, na obszarze, której poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania; wystarczające jest przynajmniej jedno stanowisko pomiarowe w aglomeracji w połączeniu z pomiarami wskaźnikowymi, modelowaniem matematycznym lub obiektywnymi metodami szacowania,
 • klasa 1b - strefa, na obszarze, której poziom substancji znajduje się poniżej dolnego progu oszacowania; wystarczające mogą być: modelowanie matematyczne, obiektywne metody szacowania, pomiary wskaźnikowe,
 • klasa 1c - strefa, na obszarze, której poziom ozonu nie przekracza dolnego progu oszacowania; wystarczające są pomiary w stałych punktach - w ograniczonym zakresie.

dla kryterium ochrona roślin

 • klasa R3 - strefa, na obszarze, której poziom stężenia substancji zanieczyszczającej jest wyższy od górnego progu oszacowania; wymagane jest przynajmniej jedno stanowisko pomiarowe na 20 000 km2, które może być uzupełnione pomiarami wskaźnikowymi, modelowaniem matematycznym lub obiektywnymi metodami szacowania;
 • klasa R2 - strefa, na obszarze, której poziom substancji zanieczyszczającej zawiera się pomiędzy górnym a dolnym progiem oszacowania; wystarczające w takiej strefie jest prowadzenie pomiarów w stałych punktach na jednej stacji pomiarowej przypadającej na 40 000 km2. Wyniki pomiarów mogą być uzupełniane informacjami z innych źródeł takich jak: metody szacowania, pomiary wskaźnikowe lub modelowanie matematyczne,
 • klasa R1 - strefa, na obszarze, której poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania; wystarczające są modelowanie matematyczne, obiektywne metody szacowania, pomiary wskaźnikowe.


Autor: Barbara Barańska
Wprowadził: Agnieszka Cieślik
Kontakt: A.Cieslik@opole.pios.gov.pl
Data: 2007-10-23 10:41:33