Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem zawartości arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM10


Wstępną ocenę jakości powietrza wykonano w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. Dyrektywa ta rozszerzyła obowiązki w zakresie monitoringu, oceny i zarządzania jakością powietrza o nowe zanieczyszczenia. Celem dyrektywy nr 2004/107/WE jest m.in.:
  • określenie wartości docelowych dla stężeń arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w otaczającym powietrzu w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania arsenu, kadmu, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na zdrowie ludzkie i środowisko,
  • zapewnienie utrzymania jakości otaczającego powietrza pod względem obecności w nim arsenu, kadmu, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w przypadkach, gdy jest ona dobra oraz jej poprawę w pozostałych przypadkach.
Na potrzeby oceny wstępnej, obejmującej lata 2001-2005, wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące założenia:
  • klasa 1. - poziom stężeń nie przekracza dolnego progu oszacowania; wystarczające mogą być: modelowanie matematyczne lub metody obiektywnego szacowania,
  • klasa 2. - poziom stężeń przekracza dolny próg oszacowania lecz nie przekracza górnego progu oszacowania; należy prowadzić pomiary (w tym pomiary wskaźnikowe - program mniej intensywny), wyniki pomiarów mogą być uzupełniane informacjami z innych źródeł m.in. z modelowania matematycznego,
  • klasa 3. - poziom stężeń przekracza górny próg oszacowania; należy prowadzić pomiary wysokiej jakości, wyniki pomiarów mogą być uzupełniane informacjami z innych źródeł m.in. z modelowania matematycznego i z obiektywnych metod szacowania.

Wyniki wstępnej oceny jakości powietrza pod kątem arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu
na terenie województwa opolskiego za lata 2001-2005
Nazwa strefy Klasa strefy
arsen kadm nikiel benzo(a)piren
opolska 2. 3. 1. 3.
brzesko - nyska 1. 1. 1. 2.
namysłowsko - oleska 1. 1. 1. 2.
krapkowicko - strzelecka 2. 1. 1. 3.
kędzierzyńska 2. 3. 1. 3.
głubczycko - prudnicka 1. 2. 1. 2.
1) nie klasyfikuje się

Autor: Barbara Barańska
Wprowadził: Agnieszka Cieślik
Kontakt: A.Cieslik@opole.pios.gov.pl
Data: 2006-09-08 12:20:47