Ocena jakości powietrza za rok 2007


Roczną ocenę jakości powietrza wykonano w oparciu o art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

Celem prowadzenia corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref w zakresie umożliwiającym:

  • wykonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria,
  • uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze strefy w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach,
  • wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach,
  • wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny.

Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące założenia:

  • klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza,
  • klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych/docelowych,
  • klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową powiększoną o margines tolerancji; niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP.

Wyniki oceny jakości powietrza za rok 2007 na terenie województwa opolskiego sklasyfikowane pod kątem ochrony zdrowia ludzi
Lp. Strefa Obszar strefy Klasa strefy
Strefa Klasa strefy
SO2 NO2 C6H6 CO PM10 Pb As Cd Ni B(a)P Ozon
1
powiat kędzierzyńsko - kozielski
p. kędzierzyńsko - kozielski A A B A C A A A A A
województwo opolskie
C
2
s. brzesko - nyska
p. brzeski A A A A A A A A A A
p. nyski
3
s. głubczycko - prudnicka
p. głubczycki A A A A A A A A A A
p. prudnicki
4
s. krapkowicko - strzelecka
p. krapkowicki A A A A A A A A A A
p. strzelecki
5
s. namysłowsko - oleska
p. namysłowski A A A A C A A A A A
p. kluczborski
p. oleski
6
s. opolska
m. Opole A A A A A A A A A A
p. opolski


Wyniki oceny jakości powietrza za rok 2007 na terenie województwa opolskiego sklasyfikowane pod kątem ochrony roślin
Lp. Strefa Obszar strefy Klasa strefy
Strefa Klasa strefy
SO2 NOx Ozon
1 p. kędzierzyńsko - kozielski p. kędzierzyńsko - kozielski A A
województwo opolskie
C
2 s. brzesko - nyska p. brzeski A A
p. nyski
3 s. głubczycko - prudnicka p. głubczycki A A
p. prudnicki
4 s. krapkowicko - strzelecka p. krapkowicki A A
p. strzelecki
5 s. namysłowsko - oleska p. namysłowski A A
p. kluczborski
p. oleski
6 s. opolska m. Opole A A
p. opolski


Autor: Barbara Barańska
Wprowadził: Barbara Barańska
Kontakt: B.Baranska@opole.pios.gov.pl
Data: 2008-05-28 14:13:43