Zdjęcie Inspektoratu
Siedziba Inspektoratu

Działalność


Zadania Wydziału Administracyjno-Technicznego,
Organizacji, Kadr i Szkolenia oraz Zamówień Publicznych

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu

 

 

   Do zakresu działań Wydziału Administracyjno-Technicznego, Organizacji, Kadr i Szkolenia oraz Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 

1)      prowadzenie spraw kadrowych wraz z obowiązującą w tym zakresie sprawozdawczością;

2)      prowadzanie naborów na wolne stanowiska pracy;

3)      organizowanie służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników służby cywilnej;

4)      koordynowanie i monitorowanie procesu przeprowadzania ocen członków korpusu służby cywilnej, w tym wsparcie merytoryczne Naczelników komórek organizacyjnych;

5)      koordynowanie prac związanych z opisywaniem stanowisk pracy, w tym weryfikowanie opisów stanowisk pracy pod względem poprawności ich sporządzenia;

6)      prowadzenie całokształtu spraw związanych z wolontariatem, praktykami studenckimi oraz stażami dla osób bezrobotnych;

7)      prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;

8)      współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach wynikających z przepisów Kodeksu pracy;

9)      opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym opracowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi;

10)  przygotowywanie niezbędnych danych do działania komisji ds. świadczeń socjalnych;

11)  prowadzenie sekretariatu i Punktu Obsługi Klienta oraz nadzór nad obiegiem korespondencji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

12)  zarządzanie systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami;

13)  obsługa multimediów;

14)  obsługa strony internetowej wojewódzkiego inspektoratu i strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;

15)  ewidencjonowanie skarg, wniosków i petycji oraz nadzór formalny nad ich załatwianiem;

16)  ewidencjonowanie planów pracy wojewódzkiego inspektoratu oraz sprawozdań z ich realizacji;

17)  współuczestniczenie w przygotowywaniu i  ewidencjonowanie zarządzeń wewnętrznych i poleceń Wojewódzkiego Inspektora;

18)  koordynowanie działalności szkoleniowej pracowników;

19)  prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wojewódzkiego Inspektora;

20)  nadzór nad zamawianiem pieczęci służbowych i prowadzenie ich ewidencji;

21)  prowadzenie całości spraw związanych z pobieraniem, rozliczaniem
i ewidencjonowaniem bloczków mandatowych;

22)  zaopatrywanie w materiały, przedmioty nietrwałe oraz środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wojewódzkiego inspektoratu;

23)  zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;

24)  zapewnienie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń;

25)  organizowanie oraz zlecanie niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich;

26)  przygotowywanie procesów inwestycyjnych, remontów i modernizacji nieruchomości;

27)  prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku;

28)  prowadzenie postępowań o udzielnie zamówień publicznych dla potrzeb wojewódzkiego inspektoratu;

29)  koordynowanie działań wynikających z realizacji postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych;

30)  prowadzenie ewidencji elektronicznej inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych składników majątkowych będących na ewidencji pozabilansowej – ilościowej;

31)  zabezpieczenie potrzeb transportowych i prowadzenie działań związanych z utrzymaniem pojazdów służbowych w ciągłej sprawności technicznej, w tym terminowe wykonywanie przeglądów okresowych i rejestracyjnych;

32)  prowadzenie gospodarki transportowej;

33)  prowadzenie spraw związanych z najmem pomieszczeń;

34)  prowadzenie spraw prawidłowego zabezpieczenia i ochrony majątku wojewódzkiego inspektoratu, w tym ustalenie zgodnie z obowiązującymi przepisami osób materialnie odpowiedzialnych za poszczególne składniki majątku;

35)  zabezpieczenie porządku i czystości pomieszczeń wojewódzkiego inspektoratu;

36)  prowadzenie archiwum zakładowego wojewódzkiego inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz nadzór nad archiwizowaniem dokumentów;

37)  prowadzenie postepowań reklamacyjnych od obowiązku pełnienia służby wojskowej;

        38)  współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.Autor: Krzysztof Gaworski
Wprowadził: Marcin Dzikowicz
Kontakt: M.Dzikowicz@opole.pios.gov.pl
Data: 2019-06-13 11:14:42