Zdjęcie Inspektoratu
Siedziba Inspektoratu

Działalność


Zadania Wydziału Administracyjno-Technicznego,
Organizacji, Kadr i Szkolenia oraz Zamówień Publicznych

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu

 1. prowadzenie spraw kadrowych wraz z obowiązującą w tym zakresie sprawozdawczością,
 2. prowadzenie sekretariatu wojewódzkiego inspektoratu oraz nadzór nad obiegiem korespondencji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 3. ewidencjonowanie skarg i wniosków oraz nadzór formalny nad ich załatwianiem,
 4. przygotowywanie zbiorczych, rocznych i kwartalnych planów pracy wojewódzkiego inspektoratu oraz sprawozdań z ich realizacji,
 5. przygotowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń wewnętrznych i poleceń wojewódzkiego inspektora,
 6. koordynowanie działalności szkoleniowej pracowników,
 7. prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez wojewódzkiego inspektora,
 8. nadzór nad zamawianiem pieczęci służbowych i prowadzenie ich ewidencji,
 9. zaopatrywanie w materiały, przedmioty nietrwałe oraz środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wojewódzkiego inspektoratu,
 10. zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
 11. dokonywanie systematycznego przeglądu stanu technicznego pomieszczeń, funkcjonowania urządzeń technicznych oraz organizowanie niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich,
 12. koordynowanie działań wynikających z realizacji postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych,
 13. prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz sporządzanie inwentaryzacji majątku wojewódzkiego inspektoratu (wspólnie z innymi wydziałami) i przeprowadzanie likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu,
 14. zapewnienie właściwego funkcjonowania transportu, nadzór i rozliczanie środków transportu stanowiących własność wojewódzkiego inspektoratu,
 15. prowadzenie spraw związanych z najmem pomieszczeń,
 16. prowadzenie spraw prawidłowego zabezpieczenia i ochrony majątku wojewódzkiego inspektoratu, w tym ustalenie zgodnie z obowiązującymi przepisami osób materialnie odpowiedzialnych za poszczególne składniki majątku,
 17. zabezpieczenie porządku i czystości wszystkich pomieszczeń wojewódzkiego inspektoratu,
 18. zapewnienie właściwego funkcjonowania sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego,
 19. przygotowywanie wspólnie z Wydziałem Inspekcji oraz Laboratorium miesięcznych harmonogramów dyżurów domowych na wypadek wystąpienia poważnych awarii oraz nadzór organizacyjny w takim przypadku,
 20. przygotowywanie niezbędnych danych do działania komisji d/s świadczeń socjalnych,
 21. prowadzenie zakładowego archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 22. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP,
 23. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.


Autor: Anna Drohomirecka
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2011-11-17 10:27:26
Rejestr zmian