Zdjęcie Inspektoratu
Siedziba Inspektoratu

Działalność


Z regulaminu WIOŚ w Opolu

Zadania Wydziału Administracyjno-Technicznego,
Organizacji, Kadr i Szkolenia oraz Zamówień Publicznych

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu

 1. prowadzenie spraw kadrowych wraz z obowiązującą w tym zakresie sprawozdawczością,
 2. prowadzenie dokumentacji badań lekarskich,
 3. prowadzenie sekretariatu wojewódzkiego inspektoratu oraz nadzór nad obiegiem korespondencji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 4. opracowanie rzeczowego wykazu akt oraz nadzór nad wdrożeniem Instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt,
 5. ewidencjonowanie skarg i wniosków oraz nadzór formalny nad ich załatwianiem,
 6. opracowanie regulaminu kontroli wewnętrznej oraz nadzór nad jego wdrożeniem i realizacją,
 7. przygotowywanie zbiorczych, rocznych i kwartalnych planów pracy wojewódzkiego inspektoratu oraz sprawozdań z ich realizacji,
 8. przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń wewnętrznych wojewódzkiego inspektora,
 9. koordynowanie działalności szkoleniowej pracowników,
 10. przygotowywanie treści pieczątek służbowych,
 11. zapewnienie obsługi w zakresie przepisywania pism,
 12. zaopatrywanie w materiały, przedmioty nietrwałe oraz środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wojewódzkiego inspektoratu,
 13. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki magazynowej,
 14. zaopatrzenie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
 15. dokonywanie systematycznego przeglądu stanu technicznego pomieszczeń, funkcjonowania urządzeń technicznych oraz organizowanie niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich,
 16. przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w realizacji zakupów, remontów i usług związanych z funkcjonowaniem wojewódzkiego inspektoratu,
 17. prowadzenie ksiąg inwetarzowych oraz sporządzanie inwentaryzacji majątku wojewódzkiego inspektoratu (wspólnie z innymi wydziałami),
 18. wnioskowanie w sprawach kasacji, przeprowadzanie likwidacji,
 19. zapewnienie właściwego funkcjonowania transportu, nadzór i rozliczanie środków transportu stanowiących własność wojewódzkiego inspektoratu,
 20. prowadzenie spraw związanych z najmem pomieszczeń,
 21. prowadzenie spraw prawidłowego zabezpieczenia i ochrony majątku wojewódzkiego inspektoratu, w tym ustalenie zgodnie z obowiązującymi przepisami osób materialnie odpowiedzialnych za poszczególne składniki majątku,
 22. zabezpieczenie porządku i czystości wszystkich pomieszczeń wojewódzkiego inspektoratu, w tym magazynowych,
 23. zapewnienie właściwego funkcjonowania sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego,
 24. przygotowywanie wspólnie z Wydziałem Inspekcji oraz Laboratorium miesięcznych harmonogramów dyżurów domowych na wypadek wystąpienia poważnych awarii oraz nadzór organizacyjny w takim przypadku,
 25. prowadzenie działalności socjalno-bytowej w zakresie przygotowywania i weryfikacji danych niezbędnych do udzielania pracownikom środków z funduszu socjalnego oraz dokonywanie zakupów ze środków funduszu socjalnego zgodnie z ustaleniami komisji socjalnej i decyzjami wojewódzkiego inspektora,
 26. prowadzenie zakładowego archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Autor: Anna Drohomirecka
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2006-08-09 10:18:26