System zarządzania w Laboratorium

Działalność Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu objęta jest systemem zarządzania, zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

System zarządzania Laboratorium obejmuje prace wykonywane w stałej siedzibie Laboratorium a także w miejscach poza jego stałą siedzibą np. podczas prac w terenie.

Laboratorium zapewnia niezmienną zgodność systemu zarządzania oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności poprzez:
 • wyznaczenie Kierownika ds. jakości stale nadzorującego działanie systemu jakości,
 • stosowanie udokumentowanych procedur postępowania,
 • stały monitoring systemu jakości poprzez przeglądy i audity,
 • wykorzystanie wyników auditów, analizy danych technicznych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądu zarządzania,
 • szkolenie personelu w zakresie wymagań systemu jakości i metod ich spełniania,
 • poddawanie okresowym przeglądom dokumentacji systemu zarządzania,
 • niezwłoczne reagowanie na stwierdzone niezgodności, nieprawidłowości oraz usuwanie ich przyczyn poprzez działania korygujące,
 • poddawanie okresowym przeglądom celów dotyczących jakości,
 • inicjowanie działań zapobiegawczych oraz minimalizujących odstępstwa od procedur wykonywania badań

Gwarancją wysokiej jakości badań jest:
 • znajomość i stosowanie zasad dobrej praktyki profesjonalnej,
 • personel o odpowiednich kwalifikacjach, legitymujący się długoletnim doświadczeniem zawodowym, stosowanie udokumentowanych i zwalidowanych metod badawczych,
 • właściwy nadzór nad badaniami, sprawowany przez personel kierowniczy i funkcyjny,
 • stosowanie programów sterowania jakością w badaniach i pomiarach,
 • wysokiej klasy aparatura pomiarowa utrzymywana w ciągłej sprawności i poddawana okresowym potwierdzeniom metrologicznym,
 • odpowiednio wyposażone i nadzorowane pomieszczenia laboratoryjne,
 • udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie badań środowiskowych.

Wśród organizatorów badan biegłości/porównań międzylaboratoryjnych, z którymi Laboratorium nawiązało współpracę w tym zakresie, można wymienić następujące instytucje krajowe jak i zagraniczne:

 • Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Zakład Chemii Analitycznej, Politechnika Krakowska,
 • Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Leśny
 • Ośrodek badań i Kontroli Środowiska w Katowicach
 • Gdańska Fundacja Wody,
 • Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Politechnika Wrocławska
 • Instytut Ochrony Środowiska, Zakład Akustyki Środowiska, Warszawa
 • LGC Proficiency Testing Group, Wielka Brytania,

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu współpracuje z Polskim Centrum Akredytacji w celu potwierdzenia zgodności systemu zarządzania i kompetencji technicznych z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz doskonalenia swojej pracy.

Laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu POLLAB i bierze udział w spotkaniach i sympozjach poświeconych systemowi zarządzania oraz otrzymuje na bieżąco informacje związanie z funkcjonowaniem i ogólnymi trendami w polityce jakości polskich laboratoriów badawczych.Autor: Grażyna Gocka
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2010-10-11 15:55:32