Organizacja Laboratorium

Laboratorium zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę, która zapewnienia najwyższy poziom wykonywanych badań i pomiarów. Personel kierowniczy i techniczny posiada uprawnienia i zasoby niezbędne do realizacji swoich obowiązków, w tym wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania oraz identyfikowania przypadków odstępstw do systemu zarządzania, inicjowania działań zapobiegających lub minimalizujących odstępstwa.

Kompetentny, wykwalifikowany personel jest świadomy celów i polityki jakości oraz istoty i ważności swoich działań i tego jak przyczynia się do osiągania celów systemu jakości.

W celu zapewnienia poufności badań i wszelkich zapisów z badań oraz pozyskanych informacji pracownicy Laboratorium pisemnie zobowiązali się do zachowania poufności.

Kierownictwo laboratorium
Kierownik Laboratorium: mgr Grażyna Gocka G.Gocka@opole.pios.gov.pl
Kierownik Pracowni Analiz Manualnych i Instrumentalnych: mgr Teresa Gąsiorowska T.Gasiorowska@opole.pios.gov.pl
Kierownik Pracowni Analiz Mikrobiologicznych i Analiz Hydrobiologicznych mgr Elżbieta Płachtej E.Plachtej@opole.pios.gov.pl
Kierownik Pracowni Pomiarów Terenowych i Poboru Prób oraz Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu Powietrza mgr Dariusz Kozłowski D.Kozlowski@opole.pios.gov.pl

oraz
  • Kierownik ds. technicznych, który odpowiada za techniczną działalność Laboratorium, zapewnienie jej zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w PN-EN ISO/IEC 17025:2005
  • Kierownik ds. jakości, który odpowiada za wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania oraz zapewnienie jego zgodności z wymaganiami dotyczącymi zarządzania określonymi w PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zasady działania Laboratorium zapewniają:
  • niezależność personelu od wszelkich nacisków handlowych i finansowych, wykluczenie wszelkich wpływów na przebieg i wyniki badań, brak zależności wynagrodzenia personelu od wyników i liczby badań,
  • utrzymywanie stałości sprawowania podstawowych funkcji poprzez wyznaczanie zastępców,
  • integralność systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania,
  • identyfikację osób uprawnionych do podpisywania w imieniu laboratorium,
  • odpowiednie relacje między zarządzaniem działalnością techniczną, służbami pomocniczymi i systemem jakości,
  • możliwość udzielenia pozwolenia na odstępstwo ( w wyjątkowych przypadkach ) od udokumentowanej polityki i procedur lub od typowych specyfikacji.


Autor: Grażyna Gocka
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2017-01-19 17:50:39
Rejestr zmian