Skargi i reklamacje

Skargi i wnioski innych stron, podlegają przyjęciu, ewidencjonowaniu, rozpatrzeniu i załatwianiu, zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 3/2006 Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie organizacji przyjmowania, ewidencjonowania rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu.

Podstawę prawną załatwiania skarg i wniosków, stanowią art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23 z póź. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002r., Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski innych stron, mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Terminy rozpatrzenia skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z póź. zm.)Autor: Grażyna Gocka
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2016-09-19 16:51:12
Rejestr zmian