Wyposażenie

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu posiada kompletne i właściwie nadzorowane wyposażenie do prawidłowego pobierania próbek, przeprowadzania badań i pomiarów, przetwarzania i analizy uzyskiwanych wyników.

Wyposażenie jest obsługiwane przez kompetentny i dobrze przeszkolony personel, który jest świadom swoich uprawnień i ograniczeń.


Wykaz ważniejszego wyposażenia:
 • Spektrofotometr UV-VIS Cary 50 - firmy Varian
 • Spektrofotometr UV-VIS Cary 100 - firmy Varian
 • Spektrofotometr UV-VIS SPECORD 200 Plus firmy Analytik Jena
 • Spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową ZEEnit 700P firmy ANALYTIK JENA
 • Spektrofotometr plazmowy ICP-OES - firmy Varian
 • Chromatograf cieczowy La Chrom - firmy MERCK
 • Chromatograf cieczowy UHPLC - firmy Agilent Technologies
 • Chromatograf jonowy DX-120 - firmy DIONEX
 • Chromatograf jonowy ICS -1100 - firmy DIONEX
 • Chromatograf gazowy CP 3800 z detektorem MS i ECD firmy VARIAN
 • Chromatograf gazowy GC MS QP2010 PLUS z detektorem MS i systemem PURGE & TRAP - firmy SHIMADZU
 • Chromatograf gazowy CLARUS 680 z detektorem ECD i FID firmy Perkin Elmer
 • Analizator węgla organicznego MULTI NC 3100 – firmy ANALYTIK JENA
 • Analizator rtęci MILLENIUM MERLIN 1631 firmy PS Analytical
 • Przenośne mierniki wieloparametrowe do pomiarów w terenie( pH, temperatury, przewodności, tlenu rozpuszczonego)- firmy WTW
 • Wagi analityczne elektroniczne- firmy RADWAG
 • Wagi analityczne elektroniczne - firmy SARTORIUS
 • Mikrowaga MYA 08/3- firmy RADWAG
 • Przenośny analizator gazów odlotowych( emisja): SO2, NO, NO2, CO2, CO ( detekcja IR), O2 (metoda elektrochemiczna)- firmy MADUR
 • Pyłomierze grawimetryczne - firmy EMIOTEST,
 • Mikroskop stereoskopowy SMZ 1500, z kamerą cyfrową, komputerem i programem do analizy obrazu – firmy NIKON
 • Mikroskop odwrócony Eclipse Ti-U z wyposażeniem- firmy NIKON
 • Mikroskop biologiczny Eclipse 80i z wyposażeniem( kamera cyfrowa i program do analizy obrazu) – firmy Nikon
 • Miernik do pomiarów pól elektromagnetycznych PMM 8053 – firmy PMM
 • Miernik do pomiarów pól elektromagnetycznych NBM 550 – firmy NARDA
 • Miernik poziomu dźwięku SVAN 945 i SVAN 955 - firmy SVANTEK
 • Analizator dźwięku 2260- formy BRŰEL & KJAER
 • Automatyczny system mobilnego monitoringu hałasu wraz z miernikiem SVAN 959.

Do badań jakości powietrza stosowanych jest:
 • 5 automatycznych stacji pomiarowych wyposażonych w aparaturę pozwalającą na pomiary zanieczyszczeń powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5, dwutlenku siarki, tlenków azotu, BTX, ozonu, tlenku węgla,
 • 10 poborników niskoobjętościowych (LVS) pyłu zawieszonego wyposażonych w sekwencyjne zmieniacze filtrów i wykorzystywanych do pomiarów zanieczyszczeń powietrza w zakresie: pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5 i oznaczania w pyle PM10 wskaźników zanieczyszczeń tj. benzo(a)piren, WWA: benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(j)fluorantenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu oraz metali ciężkich tj. arsen, kadm, nikiel, ołów.

Ponadto Laboratorium wyposażone jest w sprzęt pomocniczy taki jak: suszarki, chłodziarki, cieplarki, piece do spalań, systemy do oczyszczenia wody, mineralizatory mikrofalowe, wyparki rotacyjne, zestawy do ekstrakcji ciecz- ciało stałe, system do równoległego zatężania, wagi techniczne, wytrząsarki, łaźnie wodne, autoklawy, zmywarki laboratoryjne, specjalistyczny sprzęt do pobierania próbek w terenie itd. Całe wyposażenie używane do badań, które ma istotny wpływ na dokładność lub miarodajność wyników badania jest wzorcowane w celu zapewnienia spójności pomiarowej. Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu zleca wzorcowanie przyrządów pomiarowych i wzorców, wyłącznie jednostkom zewnętrznym, które są kompetentne do zapewnienia spójności pomiarowej tj. Głównemu Urzędowi Miar, Okręgowym Urzędom Miar lub krajowym akredytowanym laboratoriom wzorcującym. Jako potwierdzenie przeprowadzenia wzorcowania laboratorium honoruje świadectwo wzorcowania, którego zawartość merytoryczna odpowiada wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz opatrzone jest symbolem akredytacji. Jeżeli Główny Urząd Miar oraz krajowe akredytowane laboratoria wzorcujące nie mogą zapewnić spójności pomiarowej w danej dziedzinie, jako źródło spójności pomiarowej laboratorium uznaje krajową instytucję metrologiczną kraju, który jest sygnatariuszem EA MLA lub ILAC MRA oraz CIPM MRA lub laboratoria wzorcujące akredytowane w tych obszarach. W celu utrzymania zaufania co do statusu wzorcowania wyposażenia, laboratorium przeprowadza między potwierdzeniami sprawdzania okresowe.Spektrometr absorpcji atomowej (ASA) z kuwetą grafitową ZEEnit 700P firmy ANALYTIK JENA


Chromatograf cieczowy UHPLC firmy Agilent Technologies


Chromatograf gazowy CLARUS 680 z detektorem ECD i FID firmy Perkin Elmer


Chromatograf gazowy GC MS QP2010 PLUS z detektorem MS i systemem PURGE & TRAP firmy SHIMADZU


Analizator BTEX Syntech Spectras GC 955


Analizator CO Teledyne API T300


Analizator NOx Teledyne API T200


Analizator O3 Teledyne API T400


Analizator rtęci MILLENIUM MERLIN 1631 firmy PS Analytical


Analizator SO2 Teledyne API T100Autor: Grażyna Gocka
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2016-09-16 13:14:51
Rejestr zmian