Zakres badań

 • Pobieranie próbek wód powierzchniowych, podziemnych, pitnych, ścieków, osadów ściekowych, gleb i odpadów
 • Badania wód: temperatura; odczyn; tlen rozpuszczony; zapach; barwa; przeźroczystość, BZT5; indeks nadmanganianowy; ChZT Cr; ogólny węgiel organicznego; chlorki; fluorki; siarkowodór i siarczki rozpuszczone; siarczany; amoniak niejonowy; amoniak jonowy; azot amonowy/ amoniak; azot azotanowy/ azotany; azot azotynowy/ azotyny; azot Kjeldahla; azot ogólny; azot organiczny; aldehyd mrówkowy; ortofosforany; fosfor ogólny; cyjanki ogólne; cyjanki wolne; cyjanki związane; indeks fenolowy; rodanki; substancje powierzchniowo czynne anionowe; chlor ogólny; siarczyny; zasadowość ogólna; sumaryczna zawartość wapnia i magnezu( twardość ogólna); przewodność elektryczna właściwa; substancje rozpuszczone; zawiesina ogólna; zawiesina łatwoopadająca w leju Imhoffa, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(g,h.i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, fluoranten, naftalen, antracen; metale całkowite i rozpuszczone: ołów, nikiel, chrom ogólny, kadm, miedź, arsen, chrom +6, chrom +3, rtęć, cynk, bar, bor, glin, żelazo ogólne, srebro, krzem, mangan, molibden, wanad, cyna, selen, wapń, krzemionka, magnez, tal, antymon, kobalt, tytan; lotne węglowodory aromatyczne: benzen, toluen, etylobenzen, p,m-ksylen, o-ksylen, styren, heksachlorobenzen, pentachlorobenzen, 1,3,5-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,2,3 trichlorobenzen; lotne chlorowcopochodne węglowodory alifatyczne: trichlorometan/chloroform/, dichlorometan, tetrachlorometan/czterochlorek węgla/, trichloroetylen/TRI/, tetrachloroetylen/PER/, 1,2-dichloroetan, Heksachlorobutadien; herbicydy triazynowe, mocznikowe: atrazyna, diuron , izoproturon, symazyna; pestycydy chloroorganiczne i polichlorowane bifenyle: heksachlorocykloheksan /HCH/ i jego pięć izomerów: (alfa–HCH, beta–HCH, gamma-HCH (lindan), delta–HCH, epsilon–HCH), dieldryna, aldryna, endryna, izodryna, o, p – DDT, p, p' – DDT, p, p' – DDE, p', p' – DDD, DDT całkowity, endosulfan, alachlor, pentachlorofenol, Trifluralina, Chlorfenwinfos, Chloropiryfos, Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP), Difenyloetery bromowane, Nonylofenole, Oktylofenol, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180; węglowodory ropopochodne- indeks oleju mineralnego; substancje ekstrahujące się eterem naftowym; substancje ekstrahujące się chloroformem; chlorofil a; enterokoki kałowe( obecność i liczba); liczba bakterii grupy coli; liczba bakterii grupy coli typu kałowego- E. coli; fitoplankton (indeks trofii fitoplanktonu ); makrobezręgowce bentosowe; makrofitowy indeks rzeczny (MIR); fitobentos (indeks okrzemkowy).
 • Badania ścieków: temperatura; odczyn; zapach; barwa; BZT5; indeks nadmanganianowy; ChZT Cr; ogólny węgiel organicznego; chlorki; fluorki; siarkowodór i siarczki rozpuszczone; siarczany; azot amonowy; azot azotanowy; azot azotynowy; azot Kjeldahla; azot ogólny; aldehyd mrówkowy; ortofosforany; fosfor ogólny; cyjanki ogólne; cyjanki wolne; cyjanki związane; indeks fenolowy; rodanki; substancje powierzchniowo czynne anionowe; chlor ogólny; siarczyny; zasadowość ogólna; sumaryczna zawartość wapnia i magnezu( twardość ogólna); przewodność elektryczna właściwa; substancje rozpuszczone; zawiesina ogólna; zawiesina łatwoopadająca w leju Imhoffa, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(g,h.i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, fluoranten, naftalen, antracen; metale całkowite i rozpuszczone: ołów, nikiel, chrom ogólny, kadm, miedź, arsen, chrom +6, chrom +3, rtęć, cynk, bar, bor, glin, żelazo ogólne, srebro, krzem, mangan, molibden, wanad, cyna, selen, wapń, krzemionka, magnez, tal, antymon, kobalt, tytan; lotne węglowodory aromatyczne: benzen, toluen, etylobenzen, p,m-ksylen, o-ksylen, styren, heksachlorobenzen, pentachlorobenzen, 1,3,5-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,2,3 trichlorobenzen; lotne chlorowcopochodne węglowodory alifatyczne: trichlorometan/chloroform/, dichlorometan, tetrachlorometan/czterochlorek węgla/, trichloroetylen/TRI/, tetrachloroetylen/PER/, 1,2-dichloroetan, Heksachlorobutadien; herbicydy triazynowe, mocznikowe: atrazyna, diuron , izoproturon, symazyna; pestycydy chloroorganiczne i polichlorowane bifenyle: heksachlorocykloheksan /HCH/ i jego pięć izomerów: (alfa–HCH, beta–HCH, gamma-HCH (lindan), delta–HCH, epsilon–HCH), dieldryna, aldryna, endryna, izodryna, o, p– DDT, p, p' – DDT, p, p' – DDE, p', p' – DDD, DDT całkowity, endosulfan, alachlor, pentachlorofenol, Trifluralina, Chlorfenwinfos, Chloropiryfos, Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP), Difenyloetery bromowane, Nonylofenole, Oktylofenol PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180; węglowodory ropopochodne- indeks oleju mineralnego; substancje ekstrahujące się eterem naftowym; substancje ekstrahujące się chloroformem; enterokoki kałowe( obecność i liczba); liczba bakterii grupy coli; liczba bakterii grupy coli typu kałowego- E. coli.
 • Badania gleb: wilgotność; sucha masa; cyjanki wolne; cyjanki związane kompleksowo; indeks oleju mineralnego; metale całkowite: ołów, nikiel, chrom ogólny, kadm, miedź, arsen, cynk, rtęć, bar, cyna, kobalt, molibden; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA : fenantren, naftalen, antracen, fluoranten, chrysen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(a)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen.
 • Badania osadów ściekowych: odczyn pH; sucha masa; zawartość substancji organicznych; azot ogólny Kjeldahla; azot amonowy; fosfor ogólny; metale całkowite: wapń, magnez, rtęć, kadm, ołów, nikiel, cynk, miedź, chrom ogólny.
 • Badania odpadów: wilgotność, sucha masa; metale całkowite: ołów, nikiel, chrom ogólny, kadm, miedź, arsen, cynk, rtęć, bar, bor, glin, żelazo ogólne, mangan, molibden, wanad, magnez.
 • Badania eluatów z odpadów (w tym osadów ściekowych i zanieczyszczonych gleb): odczyn pH; indeks nadmanganianowy; BZT5, ChZT Cr; ogólny węgiel organicznego; chlorki; siarkowodór i siarczki rozpuszczone; siarczany; azot amonowy; azot azotanowy; azot azotynowy; azot Kjeldahla; azot ogólny; fluorki, ortofosforany; fosfor ogólny; cyjanki ogólne; cyjanki wolne; cyjanki związane; indeks fenolowy; rodanki; substancje powierzchniowo czynne anionowe; sumaryczna zawartość wapnia i magnezu(twardość ogólna);substancje rozpuszczone; przewodność elektryczna właściwa; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA : benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(g,h.i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, fluoranten, naftalen, antracen; metale całkowite i rozpuszczone: ołów, nikiel, chrom ogólny, kadm, miedź, arsen, chrom +6, chrom +3, rtęć, cynk, bar, bor, glin, żelazo ogólne, srebro, krzem, mangan, molibden, wanad, cyna, selen, wapń, krzemionka, magnez, tal, antymon, kobalt, tytan; lotne węglowodory aromatyczne: benzen, toluen, etylobenzen, p,m-ksylen, o-ksylen, styren, heksachlorobenzen, pentachlorobenzen, 1,3,5-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,2,3 trichlorobenzen; lotne chlorowcopochodne węglowodory alifatyczne: trichlorometan/chloroform/, dichlorometan, tetrachlorometan/czterochlorek węgla/, trichloroetylen/TRI/, tetrachloroetylen/PER/, 1,2-dichloroetan, Heksachlorobutadien; herbicydy triazynowe, mocznikowe: atrazyna, diuron , izoproturon, symazyna; pestycydy chloroorganiczne i polichlorowane bifenyle: heksachlorocykloheksan /HCH/ i jego pięć izomerów: (alfa–HCH, beta–HCH, gamma-HCH (lindan), delta–HCH, epsilon–HCH), dieldryna, aldryna, endryna, izodryna, o, p' – DDT, p, p' – DDT, p, p' – DDE, p', p' – DDD, DDT całkowity, endosulfan, alachlor, pentachlorofenol, Trifluralina, Chlorfenwinfos, Chloropiryfos, Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP), Difenyloetery bromowane, Nonylofenole, Oktylofenol PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180; węglowodory ropopochodne - indeks oleju mineralnego; substancje ekstrahujące się eterem naftowym.
 • Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza: pył; tlenek węgla; dwutlenek siarki; tlenki azotu
 • Pomiary imisji zanieczyszczeń do powietrza: tlenek węgla; ozon; dwutlenek siarki; tlenki azotu; pył PM10; pył PM 2,5; metale całkowite w PM10: nikiel, kadm, ołów, arsen; lotne węglowodory aromatyczne: benzen, węglowodory aromatyczne WWA w PM10: benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen.
 • Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku,
 • Pomiary hałasu przemysłowego i komunikacyjnego w środowisku od źródeł przemysłowych i linii komunikacyjnych..


Autor: Grażyna Gocka
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2016-09-16 13:12:10
Rejestr zmian