Badania

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi w województwie opolskim badania i pomiary w zakresie ochrony środowiska, wynikające z ustawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska tj:

 • badania i pomiary stanu środowiska na terenie województwa w ramach:
  • monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych,
  • monitoringu jakości powietrza atmosferycznego,
  • monitoringu hałasu komunikacyjnego,
  • monitoringu pól elektromagnetycznych,
 • badania i pomiary kontrolne - wykonywane na potrzeby inspekcji, służące do oceny emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód, ziemi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • badania związane z poważnymi awariami,

Zakres badań wykonywanych w Laboratorium obejmuje:
 • pobieranie próbek oraz wykonywanie badań fizyko-chemicznych wód powierzchniowych, podziemnych, ścieków, gleb, odpadów, osadów ściekowych,
 • pobieranie próbek oraz wykonywanie badań biologicznych wód, ścieków,
 • pomiary poziomu hałasu w środowisku ogólnym,
 • pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym,
 • pomiary jakości powietrza atmosferycznego,
 • pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Laboratorium stosuje szerokie spektrum klasycznych i nowoczesnych technik badawczych, takich jak: termometria; elektrochemia; konduktometria; miareczkowanie; grawimetria; spektrofotometria w zakresie widzialnym, nadfiolecie i podczerwieni; atomowa spektrometria absorpcyjna (płomieniowa i z atomizacją elektrotermiczną); atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie; chromatografia gazowa; chromatografia jonowa; wysokosprawna chromatografia cieczowa.

W celu zagwarantowania prawidłowości i rzetelności uzyskiwanych wyników w laboratorium prowadzona jest wewnętrzna kontrola jakości, która polega m.in. na korzystaniu z materiałów odniesienia, które mają powiązanie z jednostkami SI lub certyfikowanymi materiałami odniesienia, wykorzystywaniu współzależności wyników dla różnych cech badanej próbki, porównywaniu wyników uzyskanych w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu oraz Laboratorium POVODI Odry (CR), uczestnictwie w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych lub badaniach biegłości, organizowanych przez krajową jednostkę akredytującą, komercyjnych organizatorów programów PT/ILC, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Laboratorium współpracuje z laboratorium POVODI Odry w Ostrawie, z Politechniką Opolską, z laboratoriami badawczymi działającymi w ramach Inspekcji Ochrony Środowiska oraz z innymi jednostkami, prowadzącymi działalność o podobnym profilu, w celu wymiany doświadczeń, doskonalenia stosowanych oraz wdrażania nowych metod i technik badawczych oraz doskonalenia jakości.Autor: Grażyna Gocka
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2016-09-16 12:51:12
Rejestr zmian