Zadania statutowe Laboratorium:

 1. wykonywanie badań na potrzeby prowadzonych kontroli i działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii środowiska oraz na rzecz monitoringu środowiska poprzez:
  1. pobieranie próbek środowiskowych,
  2. wykonywanie analiz fizyko-chemicznych i biologicznych, w oparciu o metody znormalizowane, opublikowane w normach międzynarodowych, krajowych oraz Zarządzeniach Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i rozporządzeniach Ministra Środowiska lub nieznormalizowane, opisane w procedurach badawczych laboratorium,
  3. pomiary zanieczyszczeń Środowiska,
  4. wykonywanie pomiarów poziomu hałasu oraz poziomów pól elektromagnetycznych;
 2. obsługa stacji automatycznych monitoringu powietrza i automatycznych poborników nisko- i wysokoprzepływowych;
 3. udział w weryfikacji lokalizacji stacji automatycznych na terenie województwa;
 4. interpretacja danych ze stacji automatycznych i ich weryfikacja;
 5. prowadzenie prac związanych z wdrażaniem nowych metod analitycznych i systemów kontrolno-pomiarowych;
 6. współpraca z placówkami naukowo-badawczymi i innymi laboratoriami prowadzącymi badania w podobnym zakresie;
 7. współpraca zagraniczna w zakresie monitoringu środowiska;
 8. udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i badaniach porównawczych w zakresie prowadzonych przez laboratorium badań i pomiarów;
 9. współpraca z Głównym Urzędem Miar i laboratoriami pomiarowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązku obsługi metrologicznej,
 10. współpraca z krajowym laboratorium referencyjnym i wzorcującym w zakresie wdrażania systemów jakości, metodyk badawczych oraz aparatury pomiarowej, uczestnictwa w szkoleniach i krajowych porównaniach międzylaboratoryjnych/ interkalibracjach;
 11. doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących";
 12. zapewnienie wymaganej jakości badań i pomiarów poprzez udział w krajowym systemie akredytacji laboratoriów badawczych oraz realizacja obowiązków wynikających z akredytacji;
 13. prowadzenie działalności usługowej na podstawie umów cywilno- prawnych w zakresie badań i pomiarów komponentów środowiska;
 14. przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych z klientami zewnętrznymi i kalkulacji kosztów,
 15. przygotowywanie przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu wniosków o dofinansowanie zakupów na potrzeby laboratorium ze źródeł pozabudżetowych;
 16. przygotowywanie wniosków dotyczących zamówień na aparaturę pomiarową i badawczą oraz odczynniki chemiczne i materiały pomocnicze dla Laboratorium;
 17. współudział w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia) związanej z zakupami dokonywanymi na rzecz Laboratorium;
 18. udział w procedurze zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie właściwości Laboratorium;
 19. opracowywanie rocznych i kwartalnych planów dotyczących pracy Laboratorium,
 20. opracowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu działalności Laboratorium
 21. sporządzanie sprawozdań na potrzeby Wojewody Opolskiego, Zarządu Województwa i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
 22. przygotowywanie informacji publicznej do udostępnienia w BIP,
 23. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.

Funkcja Laboratorium nie ogranicza się wyłącznie do wykonywania analiz. Laboratorium prowadzi ono również działalność edukacyjną. Oprócz prezentacji dla młodzieży szkolnej, organizowane są także praktyki zawodowe w ramach staży absolwenckich. Wykwalifikowany personel bierze udział w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń nt. programów edukacji ekologicznej.Autor: Grażyna Gocka
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2012-09-12 17:40:25
Rejestr zmian