Polityka jakości i deklaracja Kierownika Laboratorium

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, pełni służbę publiczną,
zapewniając Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu realizację zadań
Inspekcji Ochrony Środowiska.

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Opolu, wykonuje w sposób profesjonalny i zgodny z etyką Służby Cywilnej badania na potrzeby monitoringu środowiska, kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska oraz w przypadku wystąpienia poważnych awarii, jak również w ramach działalności usługowej.

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Opolu:

 • działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących",
 • gwarantując, że wszyscy pracownicy znają dokumenty wewnętrzne systemu zarządzania i wykonują swoją pracę zgodnie z zawartymi w nich wymaganiami oraz zasadami dobrej praktyki profesjonalnej,
 • przeprowadzając badania, zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami,
 • dbając o swoją wiarygodność, bezstronność i rzetelność wyników badań oraz o zaufanie do kompetencji pracowników,
 • rozumiejąc konieczność ciągłego doskonalenia skuteczności własnego systemu zarządzania,
 • uznając potrzebę stałego uświadamiania wszystkim pracownikom ich roli i znaczenia w systemie zarządzania,

stawia sobie następujące cele strategiczne:

 • realizację polityki ekologicznej państwa w zakresie powierzonych zadań,
 • uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji laboratoriów badawczych,
 • budowanie wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji administracji publicznej,
 • zapewnienie wysokiego poziomu jakości badań, odpowiadającego standardom europejskim,
 • wykonywanie badań zgodnie z udokumentowanymi metodami spełniającymi wymagania klienta, ustaw i przepisów, z zachowaniem zasad dobrej praktyki profesjonalnej,
 • zapewnienie niezależności, bezstronności i poufności na wszystkich poziomach funkcjonowania Laboratorium,
 • utrzymywanie, przez ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności systemu zarządzania oraz kompetencji technicznych, zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007,
 • ciągłe doskonalenie poziomu realizowanych badań,
 • nieustanne dążenie do zaspokajania aktualnych potrzeb klientów oraz systematyczne poszerzanie oferty usług, świadczonych naszym klientom,
 • stworzenie w odbiorze klientów, klimatu i opinii laboratorium badawczego, przyjaznego każdemu klientowi,
 • umocnienie - jako dostawcy usług w zakresie badań - przodującej pozycji na swoim obszarze działania,
 • aktywny udział pracowników we wszystkich działaniach mających na celu doskonalenie obowiązującego systemu zarządzania,
 • stały wzrost zaufania i satysfakcji naszych klientów z poziomu świadczonych przez nas usług,
 • utożsamianie się wszystkich pracowników z wdrożonym w laboratorium systemem zarządzania.

oraz cele krótkoterminowe roczne, zatwierdzane przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, określone w formie planu pracy na dany rok.

Wychodząc z założenia, że poziom jakości badań realizowanych przez laboratorium, a także stopień zadowolenia klientów, zależy od kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz posiadanego wyposażenia pomiarowego, powyższe cele będą realizowane poprzez:

 • system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007,
 • ciągłe doskonalenie przez Kierownika ds. Jakości oraz Kierownictwo techniczne laboratorium skuteczności wdrożonego systemu zarządzania,
 • rozszerzanie zakresu udzielonej akredytacji w następnych latach,
 • dążenie do stałego unowocześniania wyposażenia pomiarowego,
 • nieangażowanie się pracowników w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do ich kompetencji, bezstronności i rzetelności podczas badań realizowanych w laboratorium,
 • stosowanie najbardziej skutecznych metod wewnętrznego komunikowania się,
 • analizowanie i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów i inne strony zainteresowane,
 • partnerskie relacje z klientem i aktywne reagowanie na jego oczekiwania,
 • stwarzanie możliwości uczestnictwa klientów podczas badań nad ich próbkami,
 • zapewnienie poufności informacji uzyskanych od klienta oraz bezpiecznego obchodzenia się z próbkami podczas wykonywanych badań - przez pracowników laboratorium,
 • zatrudnianie wykształconej i doświadczonej kadry, podnoszącej ciągle swoje kwalifikacje,
 • realizowanie badań przez odpowiednio przeszkolonych pracowników,
 • dążenie do uzyskania satysfakcji zawodowej pracowników dzięki utrzymywaniu wysokiego poziomu ich kompetencji oraz stwarzaniu możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • uniezależnienie systemu wynagrodzeń pracowników od liczby i wyników przeprowadzanych badań,
 • korzystanie z nowoczesnego wyposażenia pomiarowego i infrastruktury informatycznej oraz zapewnianie środków na stałe inwestycje w rozwój,
 • zakupywanie dostaw i usług u sprawdzonych dostawców,
 • regularne uczestnictwo w porównaniach miedzylaboratoryjnych pozwalające na obiektywną i niezależną ocenę jakości własnych badań rutynowych,
 • wykonywanie wszystkich badań pod kątem spełnienia wymagań klientów oraz wymagań ustawowych wynikających z obowiązującego prawa, w tym dokumentów publikowanych przez PCA,
 • stałe nadzorowanie przez Kierownika laboratorium postępowania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025+Ap1:2007 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących",
 • osobiste zaangażowanie się Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu w tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności,

Wszyscy pracownicy Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu zobowiązani są do:

 1. Postępowania zgodnego z Polityką Jakości i nie podejmowania żadnych działań ani angażowania się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby podważyć zaufanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, jego kompetencji, bezstronności ocen lub rzetelności działania.
 2. Przestrzegania Polityki Jakości oraz pozostałych zasad postępowania określonych w Księdze Jakości i związanych z nią procedurach ogólnych, procedurach badawczych i innych dokumentach systemu zarządzania.

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza niedochowanie wymagań proceduralnych określonych w dokumentach systemu zarządzania oraz odstępstwa od powyższej Polityki Jakości. Decyzje w sprawie odstępstw każdorazowo podejmuje Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – na wniosek Kierownika Laboratorium- po uprzednim upewnieniu się, że nie wpłyną one na rzetelność, wiarygodność prowadzonych badań, nie doprowadzą do obniżenia zaufania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz nie spowodują powstania niezgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007.

Jako Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, deklaruję :

 1. Środki materialne i finansowe niezbędne do funkcjonowania laboratorium w zgodzie z niniejszą Polityką Jakości,
 2. Zaangażowanie w realizację Polityki jakości w laboratorium,
 3. Ochronę podległych komórek i stanowisk przed jakimikolwiek naciskami i wpływami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na przebieg i rezultaty prowadzonych prac,
 4. Rozwój i rzetelne dokumentowanie metod działania, dobór personelu i utrzymanie jego odpowiednich kwalifikacji poprzez systematyczne szkolenia,
 5. Przeprowadzanie przez Kierownika ds. jakości auditów wewnętrznych, zgodnie z ustalonym planem i procedurą,
 6. realizowanie przeglądów zarządzania, zgodnie z ustalonym programem i procedurą,
 7. Utrzymywanie oraz ciągłe doskonalenie skuteczności w laboratorium systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007,
 8. Utrzymanie integralności systemu zarządzania podczas planowania i wdrożenia zmian w systemie.

Deklaruję, że dołożę wszelkich starań, aby powyższa polityka jakości była w pełni realizowana, a funkcjonujący w laboratorium system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 podlegał ciągłemu doskonaleniu.

Opolski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
(-)
mgr inż. Krzysztof Gaworski

Opole, 10 stycznia 2011 rokuDeklaracja
Kierownika Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu

Wyrażam wolę realizacji Polityki Jakości, określonej przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, i zobowiązuję się do:

 • zachowania zgodności systemu zarządzania jakością Laboratorium normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007, wykonywania badań, które spełnią oczekiwania klientów,
 • prowadzenia badań według aktualnie obowiązujących norm badawczych,
 • zapewnienia właściwego nadzoru nad personelem wykonującym badania,
 • przestrzegania w Laboratorium dobrej praktyki profesjonalnej oraz wysokiej jakości badań wykonywanych dla Klientów Laboratorium,
 • prowadzenia bezstronnych badań zgodnie z wymaganiami Klientów i według aktualnych, obowiązujących i wdrożonych w Laboratorium metod badawczych,
 • zapewnienia właściwego nadzoru nad personelem pobierającym próbki do badań i wykonującym badania laboratoryjne.
Oświadczam, że:
 1. Funkcjonujący w laboratorium system zarządzania jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007
 2. Laboratorium prowadząc swoją działalność postępuje zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach systemu zarządzania tj. Księdze Jakości, Procedurach Ogólnych systemu zarządzania, Procedurach badawczych, i innych.
 3. Kierownik ds. jakości oraz Kierownictwo techniczne laboratorium jest zaangażowane w tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania oraz ustawicznie pracuje nad doskonaleniem jego skuteczności,
 4. W trakcie planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania utrzymywana jest jego integralność,
 5. Badania i pomiary świadczone dla klientów przez laboratorium, wykonywane są zgodnie z dobrą profesjonalna praktyką i jakością gwarantującą ich niezależność, bezstronność, rzetelność oraz wysoki poziom merytoryczny, oraz są przeprowadzane zgodnie z ustalonymi normami/procedurami badawczymi i wymaganiami klienta,
 6. Cały personel laboratorium:
  • jest odpowiednio wykształcony, kompetentny oraz ustawicznie podnoszący swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe,
  • zna i stosuje w pracy Politykę Jakości i procedury systemu zarządzania i jest świadomy istoty i ważności swoich działań oraz tego jak przyczynia się do osiągania celów systemu zarządzania,
  • jest niezależny i bezstronny oraz wolny od jakichkolwiek handlowych, finansowych wpływów wewnętrznych i zewnętrznych, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na przebieg i rezultaty pracy
  • przestrzega procedur zachowania poufności i praw własności Klienta,
  • ma stały dostęp do dokumentów opisujących system zarządzania, które są mu znane oraz stosowane w praktyce w trakcie wykonywanej przez niego pracy
 7. Laboratorium nie podejmuje się żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do wiarygodności i rzetelności prowadzonych badań ani nie wykonuje badań metodami, które nie gwarantują jakości ich wyników,
 8. W laboratorium są ustanowione właściwe procesy komunikacyjne, także w odniesieniu do systemu zarządzania. Procesy te opisane są w rozdz. 4 KJ,
 9. Decyzje w sprawie odstępstw od deklarowanej Polityki Jakości każdorazowo podejmuje Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, po uprzednim upewnieniu się, że nie wpłyną one na rzetelność i wiarygodność prowadzonych badań i nie powodują powstania niezgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007,
 10. Stosowana terminologia jest zgodna z aktualnymi wydaniami Międzynarodowego Słownika Podstawowych i Ogólnych Terminów Metrologicznych (GUM) oraz norm: PN-EN ISO/IEC 17000, PN-EN ISO 9000, PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO 10012.

Deklaruję, że wszyscy pracownicy, Laboratorium znają, rozumieją, akceptują i stosują w swojej pracy Politykę Jakości oraz pozostałe dokumenty i ustalenia systemu zarządzania przyjęte w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu.

Kierownik Laboratorium
Wojewódzkiego Inspektoratu
(-)
mgr Grażyna Gocka

Opole, 10 stycznia 2011 rokuAutor: Grażyna Gocka
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2011-01-31 14:25:23