System zarządzania

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Opolu jest akredytowane przez niezależną, bezstronną i upoważnioną z mocy prawa krajową organizację akredytującą Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA i ILAC MRA i posiada wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, czego potwierdzeniem jest certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 1005 ważny do dnia 01.03.2025 roku.

Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że laboratorium ma kompetencje techniczne, jest zdolne do uzyskiwania wyników miarodajnych i działa zgodnie z najlepszą praktyką. Wdrożony system zarządzania gwarantuje profesjonalne wykonanie badań i pomiarów.

System zarządzania CLB Oddział w Opolu obejmuje prace wykonywane zarówno w laboratorium, jak i w miejscach poza jego stałą siedzibą np. podczas prac w terenie.

Laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu POLLAB i bierze udział w spotkaniach i sympozjach poświęconych systemowi zarządzania oraz otrzymuje na bieżąco informacje związanie z funkcjonowaniem i ogólnymi trendami w polityce jakości polskich laboratoriów badawczych.Autor: Teresa Gąsiorowska
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@gios.gov.pl
Data: 2021-08-06 10:55:19