Badania

Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Opolu prowadzi badania i pomiary wynikające z ustawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Działania te obejmują:

 • badania i pomiary stanu środowiska na terenie województwa w ramach:
  • monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych,
  • monitoringu jakości powietrza atmosferycznego,
  • monitoringu hałasu komunikacyjnego,
  • monitoringu pól elektromagnetycznych;
 • badania i pomiary kontrolne - wykonywane na potrzeby inspekcji, służące do oceny emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód, ziemi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • badania związane z poważnymi awariami.

W ramach wyżej wymienionych działań Laboratorium wykonuje:

 • pobieranie próbek oraz wykonywanie badań fizyko-chemicznych wód powierzchniowych, ścieków, gleb, odpadów, osadów ściekowych;
 • pobieranie próbek oraz wykonywanie badań biologicznych wód, ścieków;
 • pomiary poziomu hałasu w środowisku ogólnym;
 • pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym;
 • pomiary jakości powietrza atmosferycznego;
 • pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza.

CLB Oddział w Opolu prowadzi badania i pomiary w oparciu o polskie i międzynarodowe normy, zarządzenia GIOŚ, noty aplikacyjne producentów aparatury bądź własne sprawdzone i udokumentowane metodyki. Systematyczne uczestniczenie w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości i uzyskiwanie bardzo dobrych wyników jest potwierdzeniem kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia personelu.

Funkcja Laboratorium nie ogranicza się wyłącznie do wykonywania analiz. CLB prowadzi również działalność edukacyjną obejmującą prezentacje dla młodzieży szkolnej i studentów, a także praktyki zawodowe w ramach staży absolwenckich. Wykwalifikowany personel bierze udział w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń nt. programów edukacji ekologicznej.Autor: Teresa Gąsiorowska
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@gios.gov.pl
Data: 2019-08-19 13:58:20