Wypozażenie

CLB Oddział w Opolu posiada nowoczesną aparaturę i sprzęt pomiarowy, które poddawane są stałej kontroli metrologicznej (legalizacja i wzorcowanie) w celu zapewnienia spójności pomiarowej. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych i wzorców zlecane jest wyłącznie kompetentnym jednostkom zewnętrznym tj. Głównemu Urzędowi Miar, Okręgowym Urzędom Miar lub krajowym akredytowanym laboratoriom wzorcującym. Laboratorium korzysta ze wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia.

Wyposażenie jest obsługiwane przez kompetentny i dobrze przeszkolony personel zgodnie z wymogami systemu zarządzania.

Wykaz ważniejszego wyposażenia:

 • spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową
 • spektrometr mas sprzężony z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)
 • spektrofotometry UV-VIS
 • chromatografy gazowe (detektory FID, ECD)
 • chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas
 • chromatograf gazowy sprzężony z tandemową spektrometrią mas
 • chromatografy cieczowe FLD, DAD
 • chromatograf jonowy
 • analizator węgla organicznego
 • analizator rtęci
 • mikroskopy z systemem wizualizacji
 • sieć automatycznego monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wyposażoną w automatyczne i manualne pyłomierze, analizatory tlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ozonu i BTX oraz stacje meteo
 • mobilne laboratoria do pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza wyposażone m.in. w automatyczne mierniki pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, automatyczne analizatory BTX, kompaktowe stacje meteorologiczne, analizatory tlenków azotu
 • mobilne laboratorium do szybkiej oceny ryzyka
 • mobilne laboratorium pomiaru hałasu
 • mierniki poziomu dźwięku
 • mierniki natężenia pola elektromagnetycznego

Ponadto Laboratorium wyposażone jest w sprzęt pomocniczy taki jak: suszarki, chłodziarki, cieplarki, piece do spalań, systemy do oczyszczenia wody, mineralizatory mikrofalowe, wyparki rotacyjne, zestawy do ekstrakcji ciecz- ciało stałe, system do równoległego zatężania, wagi techniczne, wytrząsarki, łaźnie wodne, autoklawy, zmywarki laboratoryjne, specjalistyczny sprzęt do pobierania próbek w terenie itd.Autor: Teresa Gąsiorowska
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@gios.gov.pl
Data: 2019-08-19 13:55:38