Informacje ogólne

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Opolu

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz.U z 2018r poz. 1479) w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, na bazie laboratoriów Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska utworzone zostało Centralne Laboratorium Badawcze (CLB).

Mając na uwadze, iż nadrzędnym celem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jest skuteczna realizacja polityki ekologicznej państwa w zakresie powierzonych zadań, strategicznymi celami Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska są:

 • Realizacja badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na poziomie spełniającym potrzeby, wymagania i oczekiwania klientów,organów stanowiących i organizacji udzielających uznania z zachowaniem dobrej praktyki profesjonalnej;
 • Budowanie wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji administracji publicznej;
 • Umacnianie zaufania społecznego poprzez stosowanie zasad niezależności,bezstronności,obiektywizmu i unikania konfliktu interesów;
 • Ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności systemu zarządzania oraz kompetencji technicznych z uwzględnieniem ryzyka i szans związanych z działalnością laboratoryjną.
Powyższe cele CLB realizuje:
 • zatrudniając kompetentny personel stale podnoszący swoje kwalifikacje,
 • doskonaląc swój system zarządzania,
 • podnosząc poziom jakości i wiarygodności wykonywanych badań,
 • stosując udokumentowane i zwalidowane metody badawcze,
 • wprowadzając nowoczesne metody badawcze,
 • wykorzystując do badań i pomiarów wysokiej klasy aparaturę pomiarową utrzymywaną w ciągłej sprawności i poddawanej okresowym potwierdzeniom metrologicznym,
 • stosowanie certyfikowanych wzorców i odczynników wysokiej czystości
 • uczestnicząc w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.

Kontakt

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

Kierownik Oddziału

mgr Teresa Gąsiorowska
tel. 77 402 11 58; 77 402 11 61
e-mail: T.Gasiorowska@gios.gov.pl