Informacje ogólne

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu funkcjonuje laboratorium badawcze, które jest jedną z komórek organizacyjnych.

Adres Laboratorium:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Laboratorium
45-035 Opole ul. Nysy Łużyckiej 42
tel. / fax. 453 00 69

CA

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu jest akredytowane przez niezależną, bezstronną i upoważnioną z mocy prawa krajową organizację akredytującą Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA i ILAC MRA i posiada wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, czego potwierdzeniem jest certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 1005 ważny do dnia 01.03.2021r.
Szczegółowy zakres badań objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji, wykonywanych przez Laboratorium WIOŚ w Opolu, dostępny jest na stronie internetowej PCA.

Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że laboratorium ma kompetencje techniczne, jest zdolne do uzyskiwania wyników miarodajnych i działa zgodnie z najlepszą praktyką. Wdrożony system zarządzania gwarantuje profesjonalne wykonanie badań i usług w zakresie wykonywania badań i pomiarów.