Zadania Wydziału Inspekcji
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu

 1. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w zakresie:
  1. przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
  2. przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,
  3. przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
  4. eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
  5. przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
  6. przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
  7. postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z póżn. zm.), oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,
  8. przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
  9. przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  10. przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm),
  11. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).
 2. wykonywanie zadań z zakresu:
  1. a)ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322),
  2. rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,
  3. rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów,
  4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów,
  5. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
  6. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
  7. zbierania danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
  8. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
  9. przepisów dotyczących zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawy,
  10. ustawy o transgranicznym przemieszczaniu odpadów,
  11. ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 z późn. zm.),
  12. kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska.
 3. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 4. weryfikacja rocznych raportów w zakresie rozliczenia uprawnień do emisji,
 5. prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem warunków ochrony środowiska.
 6. przygotowywanie zarządzeń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji.
 7. przygotowywanie decyzji ustalających koszty poboru próbek oraz pomiarów i analiz na podstawie, których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska.
 8. nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
 9. przygotowywanie projektów decyzji nakładających kary pieniężne za przekraczanie lub naruszanie warunków korzystania ze środowiska.
 10. przygotowywanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,
 11. identyfikacja źródeł poważnych awarii.
 12. opiniowanie raportów o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku.
 13. przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie
 14. przygotowywanie zarządzeń, zakazów i ograniczeń w korzystaniu ze środowiska w związku z wystąpieniem poważnych awarii.
 15. prowadzenie rejestru poważnych awarii i prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii na obszarze województwa opolskiego.
 16. opracowanie rocznych i kwartalnych planów kontroli oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.
 17. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o decyzjach o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych, o decyzjach określających wymiar kary biegnącej.
 18. prowadzenie szkoleń i instruktaży przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządów i podmiotów gospodarczych.
 19. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi.
 20. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP,
 21. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.
 22. wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.


Autor: Bogusław Dąbrowski
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2011-11-17 13:42:26
Rejestr zmian