Zadania Wydziału Inspekcji
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu

 

 1. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie:
  1. przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
  2. przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,
  3. przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
  4. eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
  5. przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
  6. przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
  7. postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz z fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi, o których mowa w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, oraz z produktami i urządzeniami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, z wyłączeniem systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających te substancje lub gazy,
  8. przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, w zakresie wymagań określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej albo w zgodach na zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska w zakresie postępowania z odpadami, w tym powstającymi podczas zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz po zakończeniu zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska,
  9. przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  10. przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem przepisów art. 37 i art. 39 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  11. przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
  12. przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  13. przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności;
  14. przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 2. wykonywanie zadań z zakresu:
  1. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
  2. Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.),
  3. Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.),
  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2008, str. 1, z późn. zm.),
  5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.)
  6. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010, str. 23);
  7. zbierania danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
  8. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  9. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
  10. przepisów dotyczących zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawy,
  11. przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
  12. Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych;
  13. kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska.
 3. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 4. prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem warunków ochrony środowiska.
 5. przygotowywanie zarządzeń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji.
 6. przygotowywanie decyzji ustalających koszty poboru próbek oraz pomiarów i analiz na podstawie, których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska.
 7. nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
 8. identyfikacja źródeł poważnych awarii,
 9. opiniowanie raportów o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku,
 10. przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie
 11. przygotowywanie zarządzeń, zakazów i ograniczeń w korzystaniu ze środowiska w związku z wystąpieniem poważnych awarii.
 12. prowadzenie rejestru poważnych awarii oraz rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii na obszarze województwa opolskiego.
 13. opracowanie rocznych i kwartalnych planów kontroli oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.
 14. prowadzenie szkoleń i instruktaży przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządów i podmiotów gospodarczych.
 15. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi.
 16. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP,
 17. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych.
 18. wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

 Autor: Krzysztof Gaworski
Wprowadził: Marcin Dzikowicz
Kontakt: M.Dzikowicz@opole.pios.gov.pl
Data: 2021-04-16 12:49:57
Rejestr zmian