Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie


Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się każdemu, w zakresie:

 • Państwowego Monitoringu Środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu;
 • działalności kontrolnej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.

Podstawa prawna: art. 8–20 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

Zakres udostępniania: informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu:

 • Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu,
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu.

Sposób udostępniania - informacje udostępnia są na pisemny wniosek zainteresowanego, z zastrzeżeniem, że informacje niewymagające wyszukania udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Forma udostępnienia informacji - ustna, pisemna, elektroniczna, możliwość zapoznania się z dokumentami w siedzibie Inspektoratu.

Terminy udostępniania informacji - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku; ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy. Dokumenty, których dane zamieszczone są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

Koszty udostępniania informacji:
– bezpłatnie, gdy przekazanie informacji nastąpiło ustnie, dokumenty wyszczególnione w publicznym wykazie zostały wyszukane i przeglądane w siedzibie Inspektoratu
– odpłatnie, gdy informacje przekazuje się w formie pisemnej, a ich przygotowanie wymagało wyszukania informacji, a także przekształcenia jej w formę wskazaną we wniosku, sporządzenia kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłania drogą pocztową lub elektroniczną.
Opłaty za udostępnienie informacji: za wyszukanie informacji, przekształcenie w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii danych oraz ich przesłanie pobiera się opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415, z późn. zm.).
Opłaty za udostępnienie informacji są naliczane indywidualnie dla każdej sprawy, a wnioskodawca jest informowany o wysokości opłaty.

Sposób przekazania informacji:

 1. dla wniosków składanych do GIOŚ RWMŚ w Opolu
  • w przypadku odbioru osobistego lub przesłania wersji elektronicznej wpłata, ustalonej wcześniej kwoty, następuje na rachunek bankowy: NBP O/O Warszawa Nr 74 1010 1010 0006 4822 3100 0000,
  • w przypadku wysłania informacji drogą pocztową, listem poleconym, ustalony koszt udostępnienia informacji zostaje powiększony o koszt przesyłki listem poleconym wg cennika Poczty Polskiej S.A.), a informacja zostaje przesłana po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy: NBP O/O Warszawa Nr 74 1010 1010 0006 4822 3100 0000.
 2. dla wniosków składanych do WIOŚ w Opolu
  • w przypadku odbioru osobistego lub przesłania wersji elektronicznej wpłata, ustalonej wcześniej kwoty, następuje na rachunek bankowy: NBP O/O Opole Nr 33101014010012672231000000,
  • w przypadku wysłania informacji drogą pocztową, listem poleconym, ustalony koszt udostępnienia informacji zostaje powiększony o koszt przesyłki listem poleconym wg cennika Poczty Polskiej S.A.), a informacja zostaje przesłana po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy: NBP O/O Opole Nr 33101014010012672231000000.

Miejsce składania wniosku:
– dla informacji w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Departament Monitoringu Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu
45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42

– dla informacji w zakresie działalności kontrolnej
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42

Sposób przesłania wniosku:

 1. dla wniosków składanych do GIOŚ RWMŚ w Opolu
  • pocztą na adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu 45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42
  • e-mailem na adres: rwmsopole@gios.gov.pl
 2. dla wniosków składanych do WIOŚ w Opolu
  • pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42
  • e-mailem na adres: poczta@opole.pios.gov.pl
  • faxem na numer: 77 453 00 69

Ograniczenia: Inspektorat nie udostępnia informacji, jeśli dotyczą:

 • danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej chronionych tajemnica statystyczną,
 • praw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
 • spraw będących przedmiotem praw autorskich lub patentowych, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa,
 • danych osobowych dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych,
 • dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
 • dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju,
 • nformacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych danych mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępnienia,
 • przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa,
 • obronności i bezpieczeństwa państwa.
Inspektorat może odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:
 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
 • wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania,
 • wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Wniosek o udostępnienie informacji o ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez GIOŚ RWMŚ w Opolu
Wniosek o udostępnienie informacji o ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez WIOŚ w Opolu 

Udostępnianie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza
na wskazanym obszarze (tło substancji)


Podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).

Zakres udostępniania: informacje dotyczące aktualnego stanu jakości powietrza w wybranej miejscowości na terenie województwa opolskiego.

Sposób udostępnienia: na pisemny wniosek.

Forma udostępnienia informacji: pisemna (wydruk lub skan pisma).

Termin udostępnienia informacji: nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Opłaty za udostępnienie informacji: a wyszukanie informacji, przekształcenie w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii danych oraz ich przesłanie pobiera się opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415, z późn. zm.).

Opłaty za udostępnienie informacji są naliczane indywidualnie dla każdej sprawy, a wnioskodawca jest informowany o wysokości opłaty.

Sposób przekazania informacji:

 • w przypadku odbioru osobistego lub przesłania wersji elektronicznej wpłata, ustalonej wcześniej kwoty, następuje na rachunek bankowy: NBP O/O Warszawa Nr 74 1010 1010 0006 4822 3100 0000,
 • w przypadku wysłania informacji drogą pocztową, listem poleconym, ustalony koszt udostępnienia informacji zostaje powiększony o koszt przesyłki listem poleconym wg cennika Poczty Polskiej S.A.), a informacja zostaje przesłana po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy: NBP O/O Warszawa Nr 74 1010 1010 0006 4822 3100 0000.

Miejsce składania wniosku:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Departament Monitoringu Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu
45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42

Sposób przesłania wniosku:
- pocztą na adres jak wyżej
- e-mailem na adres: rwmsopole@gios.gov.pl

WNIOSAEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O AKTUALNYM STANIE JAKOŚCI POWIETRZA NA WSKAZANYM OBSZARZE (TŁO SUBSTANCJI)