Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu udostępnia każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w jego posiadaniu.

Podstawa prawna: art. 8-20 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pózn. zm.).

Zakres udostępniania: informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu WIOŚ w Opolu.

Sposób udostępniania - informacje udostępnia są na pisemny wniosek zainteresowanego, z zastrzeżeniem, że informacje niewymagające wyszukania udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Forma udostępnienia informacji - ustna, pisemna, elektroniczna, możliwość zapoznania się z dokumentami w siedzibie WIOŚ.

Terminy udostępniania informacji - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku; ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy. Dokumenty, których dane zamieszczone są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

Koszty udostępniania informacji:
- bezpłatnie, gdy przekazanie informacji nastąpiło ustnie, dokumenty wyszczególnione w publicznym wykazie zostały wyszukane i przeglądane w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu;
- odpłatnie, gdy informacje przekazuje się w formie pisemnej, a ich przygotowanie wymagało wyszukania informacji, a także przekształcenia jej w formę wskazaną we wniosku, sporządzenia kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłania drogą pocztową lub elektroniczną.
Opłaty za udostępnienie informacji: za wyszukanie informacji, przekształcenie w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii danych oraz ich przesłanie pobiera się opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415 z pózn. zm.).
Opłaty za udostępnienie informacji są naliczane indywidualnie dla każdej sprawy, a wnioskodawca jest informowany o wysokości opłaty.

Sposób przekazania informacji:

 • w przypadku odbioru osobistego lub przesłania wersji elektronicznej wpłata, ustalonej wcześniej kwoty, następuje do kasy WIOŚ w Opolu lub na rachunek bankowy: NBP O/O Opole Nr 33101014010012672231000000,
 • w przypadku wysłania informacji drogą pocztową, listem poleconym, ustalony koszt udostępnienia informacji zostaje powiększony o kwotę przesyłkI listowej poleconej wg cennika Poczty Polskiej S.A., a informacja zostaje przesłana po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy: NBP O/O Opole Nr 33101014010012672231000000.

Miejsce składania wniosku:
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

Sposób przesłania wniosku:
- pocztą na adres jak wyżej
- e-mailem na adres: poczta@opole.pios.gov.pl
- faxem na numer: 77 453 00 69

Ograniczenia: WIOŚ w Opolu nie udostępnia informacji, jeśli dotyczą:

 • danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej chronionych tajemnicą statystyczną,
 • spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
 • spraw będących przedmiotem praw autorskich lub patentowych, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa,
 • danych osobowych dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych,
 • dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
 • dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju,
 • informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych danych mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępnienia,
 • przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa,
 • obronności i bezpieczeństwa państwa.
WIOŚ w Opolu może odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:
 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
 • wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania,
 • wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 

Udostępnianie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza


Podstawa prawna: art. 8-20 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pózn. zm.).

Zakres udostępniania: informacje dotyczące aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w wybranej miejscowości na terenie województwa opolskiego.

Sposób udostępnienia: na pisemny wniosek.

Forma udostępnienia informacji: pisemna.

Termin udostępnienia informacji: nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Opłaty za udostępnienie informacji: za wyszukanie informacji, przekształcenie w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii danych oraz ich przesłanie pobiera się opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415 z pózn. zm.).

Opłaty za udostępnienie informacji są naliczane indywidualnie dla każdej sprawy, a wnioskodawca jest informowany o wysokości opłaty.

Sposób przekazania informacji:

 • w przypadku odbioru osobistego lub przesłania wersji elektronicznej wpłata, ustalonej wcześniej kwoty, następuje do kasy WIOŚ w Opolu lub na rachunek bankowy: NBP O/O Opole Nr 33101014010012672231000000,
 • w przypadku wysłania informacji drogą pocztową, listem poleconym, ustalony koszt udostępnienia informacji zostaje powiększony o kwotę przesyłki listowej poleconej wg cennika Poczty Polskiej S.A., a informacja zostaje przesłana po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy: NBP O/O Opole Nr 33101014010012672231000000.

Miejsce składania wniosku:
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

Sposób przesłania wniosku:
- pocztą na adres jak wyżej
- e-mailem na adres: poczta@opole.pios.gov.pl
- faxem na numer: 77 453 00 69

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O AKTUALNYM STANIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA