KOMUNIKAT 4/PD/2019 z dnia 17.05.2019 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej
(Ostrzeżenie)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej1 w roku 2019.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

Stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

 • Kędzierzyn-Koźle, przy ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial),
 • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)KOMUNIKAT 3/PD/2019 z dnia 18.04.2019 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego
dla benzo(a)pirenu
(Ostrzeżenie)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu1 w roku 2019.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzo(a)pirenu, zmierzonych w Opolu i Zdzieszowicch (z okresu ostatnich 12 miesięcy) oraz w Nysie i Prudniku – od dnia uruchomienia pomiarów (tj. od 01.01.2019 r.):

 1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr),
 2. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
  • Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysaRodzie),
  • Prudnik, ul. Podgórna (OpPrudPodgorMOB).
  • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzo(a)pirenu, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia rocznej wartości docelowej1 na znacznym obszarze województwa.11 ng/m3 – średnioroczny poziom docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 2/PD/2019 z dnia 18.03.2019 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM2,5
(Ostrzeżenie)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,51 w roku 2019.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM2,5, zmierzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w strefie opolskiej:

 • Kędzierzyn-Koźle, przy ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM2,5, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej.125 μg/m3 – średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)KOMUNIKAT 1/PD/2019 z dnia 18.02.2019 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24 godzinna1 w roku 2019.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

 1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, ul. Koszyka (OpOpoleKoszy),
  • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr);
 2. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
  • Głubczyce, ul. Ratuszowa (OpGlubRatusz),
  • Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial),
  • Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysaRodzie),
  • Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesSlowac),
  • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowymKOMUNIKAT 1/PI/2019 oraz 3/P_150/2019
dnia 23 stycznia 2019 r.
o wystąpieniu Alarmu I stopnia dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 22 stycznia 2019 r., na terenie województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie Alarmu I stopnia dla pyłu zawieszonego PM10.

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Opolu i Zdzieszowicach wystąpiło przekroczenie poziomu informowania 200 μg/m3 *) i zarejestrowano następujące, 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:

 1. Opole, ul. Koszyka – 223 μg/m3
 2. Zdzieszowice, ul. Piastów – 267 μg/m3

Natomiast na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie – Koźlu, Oleśnie i Prudniku wystąpiło przekroczenie poziomu informowania 150 μg/m3 **) i zarejestrowano następujące, 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:

 1. Kędzierzyn – Koźle, ul. B. Śmiałego – 179 μg/m3
 2. Olesno, ul. Słowackiego – 159 μg/m3
 3. Prudnik, ul. Podgórna – 157 μg/m3

Biorąc pod uwagę bieżące wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, przewiduje się obniżenie poziomu stężeń dla tego zanieczyszczenia.

Przekroczenie poziomu Alarmu I stopnia może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.*) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 poz. 1031),
**) – zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, będącym integralną częścią Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiejKOMUNIKAT 2/P_150/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
o wystąpieniu Alarmu I stopnia dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 21 stycznia 2019 r., na terenie województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie Alarmu I stopnia dla pyłu zawieszonego PM10.

Na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Zdzieszowicach zarejestrowano następujące, 24-godzinne stężenie pyłu zawieszonego PM10:

 • Zdzieszowice, ul. Piastów – 158 μg/m3

Biorąc pod uwagę bieżące wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, przewiduje się utrzymanie przekroczenia poziomu kryterialnego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia na większym obszarze województwa.

Przekroczenie poziomu Alarmu I stopnia może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.
KOMUNIKAT 1/P_150/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
o wystąpieniu Alarmu I stopnia dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 20 stycznia 2019 r., na terenie województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie Alarmu I stopnia dla pyłu zawieszonego PM10.

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie – Koźlu, Opolu i Zdzieszowicach zarejestrowano następujące, 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:

 1. Kędzierzyn – Koźle, ul. B. Śmiałego – 160 μg/m3
 2. Opole, ul. Koszyka – 157 μg/m3
 3. Zdzieszowice, ul. Piastów – 173 μg/m3

Biorąc pod uwagę bieżące wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, przewiduje się utrzymanie przekroczenia poziomu kryterialnego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia.

Przekroczenie poziomu Alarmu I stopnia może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.
KOMUNIKAT
Zmiana w udostępnianiu informacji o tle substancji w powietrzu

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. organem udostępniającym informacje o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza będzie Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Zmiana ta wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1479), która obowiązek realizacji tego zadania przenosi z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska na Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

W zawiązku z powyższym, od 1 stycznia 2019 r., wnioski o udostępnienie informacji o tle substancji w powietrzu należy kierować do:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Departament Monitoringu Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu
45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42
e-mail: rwmsopole@gios.gov.pl

Wzór wniosku o udostępnienie informacji o poziomie tła substancji w powietrzu dla województwa opolskiego: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O AKTUALNYM STANIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
KOMUNIKAT 7/PD/2018 z dnia 19.12.2018 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej
(Ostrzeżenie)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej1 w roku 2018.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

Stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

 • Kędzierzyn - Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial) – pomiar manualny;
 • Kluczbork, ul. Mickiewicza (OpKluczMicki);
 • Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysaRodzie).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)KOMUNIKAT 6/PD/2018 z dnia 19.11.2018 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej
(Ostrzeżenie)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie stref województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej1 w roku 2018.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

 1. Stacje pomiarowe, na terenie strefy miasto Opole, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):
  • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr);
 2. Stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):
  • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast) – pomiar manualny.

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)KOMUNIKAT 3/PI/2018 z dnia 06.07.2018 r.
o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia
przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 05.07.2018 r., na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu..

Na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Słowackiego (OpOlesSlowac), zarejestrowano następujące jednogodzinne stężenia ozonu:

 • Olesno – 181 μg/m3 (05.07.2018 r., godz. 12:00)
 • Olesno – 181 μg/m3 (05.07.2018 r., godz. 14:00)
 • Olesno – 183 μg/m3 (05.07.2018 r., godz. 15:00)

Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki meteorologiczne (wysoka temperatura powietrza oraz duże nasłonecznienie), można przewidywać, że podobna sytuacja może utrzymywać się w najbliższych dniach na znacznym obszarze województwa.

Przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (180 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.
KOMUNIKAT 5/PD/2018 z dnia 19.06.2018 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM2,5
(Ostrzeżenie)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,51 w roku 2018.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM2,5, zmierzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w strefie opolskiej:

 • Kędzierzyn-Koźle, przy ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM2,5, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej.125 μg/m3 – średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)KOMUNIKAT 4/PD/2018 z dnia 18.05.2018 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej
(Ostrzeżenie)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej1 w roku 2018.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2018 r. do 30.04.2018 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

 1. Stacje pomiarowe, na terenie strefy miasto Opole, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):
  • Opole, ul. Koszyka (OpOpoleKoszy);
 2. Stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):
  • Kędzierzyn – Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)KOMUNIKAT 3/PD/2018 z dnia 18.04.2018 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego
dla benzo(a)pirenu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w roku 2018.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzo(a)pirenu, zmierzonych w Opolu (z okresu ostatnich 12 miesięcy) oraz w Kluczborku i Zdzieszowicach – od dnia uruchomienia pomiarów (tj. od 01.01.2018 r.)

 1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr),
 2. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
  • Kluczbork, ul. Mickiewicza (OpKluczMicki),
  • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzo(a)pirenu, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia rocznej wartości docelowej1 na znacznym obszarze województwa.11 ng/m3 – średnioroczny poziom docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 2/PD/2018 z dnia 18.04.2018 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej
(Ostrzeżenie)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej1 w roku 2018.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

Stacje pomiarowe na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

 • Głubczyce, ul. Ratuszowa (OpGlubRatusz),
 • Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesSlowac),
 • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)KOMUNIKAT 2/PI/2018 z dnia 07.03.2018 r.
o wystąpieniu Alarmu I stopnia dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 06.03.2018 r., na terenie województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie Alarmu I stopnia dla pyłu zawieszonego PM10.

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Śmiałego (OpKKozBSmial) oraz w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (OpZdziePiast) zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:

 • Kędzierzyn-Koźle – 184 μg/m3
 • Zdzieszowice – 170 μg/m3

Biorąc pod uwagę bieżące wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, nie przewiduje się utrzymania przekroczenia poziomu kryterialnego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia.

Przekroczenie poziomu Alarmu I stopnia może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.
KOMUNIKAT 1/PD/2018 z dnia 19.02.2018 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej
(Ostrzeżenie)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24 godzinna1 w roku 2018.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

 1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, ul. Koszyka (OpOpoleKoszy),
  • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr);
 2. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
  • Głubczyce, ul. Ratuszowa (OpGlubRatusz),
  • Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial),
  • Kluczbork, ul. Mickiewicza (OpKluczMicki),
  • Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysaRodzie),
  • Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesSlowac),
  • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowymKOMUNIKAT 1/PI/2018 z dnia 11.02.2018 r.
o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10
ALARM I STOPNIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 10.02.2018 r., na terenie województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Śmiałego (OpKKozBSmial) oraz w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (OpZdziePiast) zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:

 • Kędzierzyn-Koźle – 215 μg/m3
 • Zdzieszowice – 226 μg/m3

Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane również na pozostałych stacjach monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Opolu (Opole – 177 μg/m3, Olesno – 133 μg/m3) oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, istnieje możliwość utrzymania się przekroczenia poziomu informowania ustanowionego dla tego zanieczyszczenia.

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki pyłu zawieszonego PM10, a także prognozy meteorologiczne, przewiduje się utrzymanie podobnych warunków przez najbliższe 24 h na terenie całego województwa.

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 200 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.
KOMUNIKAT 8/PD/2017 z dnia 15.12.2017 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej
(Ostrzeżenie)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej1 w roku 2017.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

Stacje pomiarowe na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

 • Kluczbork, ul. Mickiewicza (OpKluczMicki).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)INFORMACJA
dotycząca systemów czujnikowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za wyniki pomiarów otrzymane przez systemy czujnikowe realizowane i prezentowane przez samorządy, ponieważ nie są metodykami referencyjnymi oraz nie posiadają wykonanych testów równoważności do metodyk referencyjnych. Wyniki uzyskiwane z tych systemów mogą znacząco różnić się od wytwarzanych w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, który dostarcza informacje zachowując wszystkie wymogi przepisów, norm i jakości w tym zakresie, a także zapewnia odpowiednią lokalizację stanowisk pomiarowych zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. W konsekwencji może to doprowadzić do wytwarzania błędnej informacji i wprowadzania w błąd społeczeństwa.Informacja dotycząca zagrożeń okresu zimowego
oraz sposobu postępowania w przypadku ich wystąpienia

W czasie zimy 2017/2018, podobnie jak do tej pory, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu będzie codziennie monitorował poziomy stężeń uzyskiwanych na stacjach automatycznych. W przypadku stwierdzenia wystąpienia ryzyka przekroczenia lub przekroczenia wartości kryterialnych, przekazywany jest stosowny Komunikat do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i do Zarządu Województwa, a także zamieszczany na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu.
Informacje o jakości powietrza na terenie województwa opolskiego są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu oraz na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ pod linkiem: powietrze.gios.gov.pl/pjp/home, gdzie dostępne są również wyniki pomiarów jakości powietrza realizowanych na terenie całego kraju. Dodatkowo, istnieje możliwość pobrania na urządzenia mobilne aplikacji dotyczącej monitoringu jakości powietrza. Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pn. „Jakość powietrza w Polsce” prezentuje bieżące dane o jakości powietrza otrzymywane z automatycznych stacji pomiarowych, zlokalizowanych na terenie Polski, funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod linkiem: powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app.KOMUNIKAT 7/PD/2017 z dnia 20.04.2017 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego
dla benzo(a)pirenu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w roku 2017.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzo(a)pirenu, zmierzonych w Opolu (z okresu ostatnich 12 miesięcy) oraz w Głubczycach i Nysie – od dnia uruchomienia pomiarów (tj. od 01.01.2017 r.)

 1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr),
 2. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
  • Głubczyce, ul. Ratuszowa (OpGlubRatusz),
  • Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysaRodzie).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzo(a)pirenu, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia rocznej wartości docelowej1 na znacznym obszarze województwa.11 ng/m3 – średnioroczny poziom docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 6/PD/2017 z dnia 20.04.2017 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej
(Ostrzeżenie)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy miasto Opole i strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej1 w roku 2017.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

Stacje pomiarowe na terenie strefy miasto Opole, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

 • Opole, ul. Koszyka (OpOpoleKoszy),
 • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr).
Stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):
 • Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial) – pomiar manualny,
 • Głubczyce, ul. Ratuszowa (OpGlubRarusz).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)KOMUNIKAT 5/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla benzenu
(Ostrzeżenie I stopnia)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu1 w roku 2017.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzenu zmierzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, zlokalizowanej w Zdzieszowicach, przy ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzenu, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej.15 μg/m3 – średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)KOMUNIKAT 4/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM2,5

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,51 w roku 2017.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM2,5, zmierzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w strefie m. Opole oraz w strefie opolskiej:

 • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr),
 • Kędzierzyn-Koźle, przy ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM2,5, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej.125 μg/m3 – średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)KOMUNIKAT 3/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniorocznej
(Ostrzeżenie)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniorocznej1 w roku 2017.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, zlokalizowanej w Zdzieszowicach, przy ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej.140 μg/m3 – średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)KOMUNIKAT 2/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej
(Ostrzeżenie)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej1 w roku 2017.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

Stacje pomiarowe na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

 • Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial),
 • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast),
 • Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesSlowac).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)KOMUNIKAT 8/PI/2017 z dnia 16.02.2017 r.
o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10
ALARM I STOPNIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 15.02.2017 r., na terenie województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Śmiałego (OpKKozBSmial), w Oleśnie przy ul. Słowackiego (OpOlesSlowac), w Opolu przy ul. Koszyka (OpOpoleKoszy) oraz w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (OpZdziePiast), zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:

 • Kędzierzyn-Koźle – 262 μg/m3
 • Olesno, ul. Słowackiego – 231 μg/m3
 • Opole, ul. Koszyka – 268 μg/m3
 • Zdzieszowice – 283 μg/m3

Ze względu na bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane na stacjach monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Opolu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia. Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki pyłu zawieszonego PM10, a także prognozy meteorologiczne, przewiduje się utrzymanie podobnych warunków przez najbliższe 24 godziny na terenie całego województwa.

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 200 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.
KOMUNIKAT 7/PI/2017 z dnia 15.02.2017 r.
o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10
ALARM I STOPNIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 14.02.2017 r., na terenie województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Śmiałego (OpKKozBSmial) oraz w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (OpZdziePiast), zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:

 • Kędzierzyn-Koźle – 240 μg/m3
 • Zdzieszowice – 226 μg/m3

Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane na stacjach monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Opolu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia. Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki pyłu zawieszonego PM10, a także prognozy meteorologiczne, przewiduje się utrzymanie podobnych warunków przez najbliższe 24 godziny.

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 200 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.
KOMUNIKAT 6/PI/2017 z dnia 14.02.2017 r.
o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa
lub przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10
na terenie województwa opolskiego

W związku z rejestrowanymi w dniu dzisiejszym na automatycznych stacjach monitoringu jakości powietrza, zlokalizowanych na terenie województwa, wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego PM10, pragnę poinformować o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa lub przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa opolskiego.

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 200 μg/m3) lub poziomu alarmowego (tj. 300 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.

Wyniki pomiarów jakości powietrza ze stacji automatycznych dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Opolu www.opole.pios.gov.pl, w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.
KOMUNIKAT 1/PD/2017 z dnia 09.02.2017 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10, określonego jako średnia 24 godzinna1 w roku 2017.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

 1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, ul. Minorytów (OpOpoleMinor)/Opole, ul. Koszyka (OpOpoleKoszy),
  • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr);
 2. na terenie strefy opolskiej:
  • Głubczyce, ul. Ratuszowa (OpGlubRatusz),
  • Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial),
  • Kluczbork, ul. Mickiewicza (OpKluczMicki),
  • Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysaRodzie),
  • Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesSlowac),
  • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowymKOMUNIKAT 5/PI/2017 z dnia 20.01.2017 r.
o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa
lub przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10
na terenie województwa opolskiego

W związku z rejestrowanymi w dniu dzisiejszym na automatycznych stacjach monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego PM10, a także niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, pragnę poinformować o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa lub przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa opolskiego.

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 200 μg/m3) lub poziomu alarmowego (tj. 300 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.

Wyniki pomiarów jakości powietrza ze stacji automatycznych dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Opolu www.opole.pios.gov.pl, w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.
KOMUNIKAT 4/PI/2017 z dnia 11.01.2017 r.
o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10
ALARM I STOPNIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 10.01.2017 r., na terenie województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Śmiałego (OpKKozBSmial) oraz w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (OpZdziePiast), zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:

 • Kędzierzyn-Koźle – 201 μg/m3
 • Zdzieszowice – 231 μg/m3

Biorąc pod uwagę aktualne wyniki pyłu zawieszonego PM10, a także prognozy meteorologiczne, przewiduje się obniżenie poziomu stężeń pyłu zawieszonego PM10 w ciągu 24 godzin.

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 200 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.
KOMUNIKAT 3/PI/2017 z dnia 10.01.2017 r.
o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10
ALARM I STOPNIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 09.01.2017 r., na terenie województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Opolu przy ul. Koszyka (OpOpoleKoszy) oraz w Oleśnie przy ul. Słowackiego (OpOlesSlowac) zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:

 • Opole – 267 μg/m3
 • Olesno – 234 μg/m3

Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane na stacjach monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Opolu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia.
Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki pyłu zawieszonego PM10, a także prognozy meteorologiczne, przewiduje się utrzymanie podobnych warunków przez najbliższe 24 godziny na terenie całego województwa.

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 200 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.
KOMUNIKAT 1/PA/2017 z dnia 10.01.2017 r.
o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10
ALARM II STOPNIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 09.01.2017 r., na terenie województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10..

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Śmiałego (OpKKozBSmial) oraz w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (OpZdziePiast), zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:

 • Kędzierzyn-Koźle – 301 μg/m3
 • Zdzieszowice – 301 μg/m3

Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane na stacjach monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Opolu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, istnieje dalsze ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia.
Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki pyłu zawieszonego PM10, a także prognozy meteorologiczne, przewiduje się utrzymanie podobnych warunków przez najbliższe 24 godziny.

Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 300 μg/m3) wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.
KOMUNIKAT 2/PI/2017 z dnia 09.01.2017 r.
o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa
lub przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10
na terenie województwa opolskiego

W związku z rejestrowanymi w dniu dzisiejszym na automatycznych stacjach monitoringu jakości powietrza, zlokalizowanych na terenie województwa, bardzo wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego PM10 oraz prognozowanymi w najbliższym czasie niskimi temperaturami powietrza, pragnę poinformować o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa lub przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa opolskiego.

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 200 μg/m3) lub poziomu alarmowego (tj. 300 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.

Wyniki pomiarów jakości powietrza ze stacji automatycznych dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Opolu www.opole.pios.gov.pl, w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.
KOMUNIKAT 1/PI/2017 z dnia 09.01.2017 r.
o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10
ALARM I STOPNIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 08.01.2017 r., na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10..

Na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (OpZdziePiast), zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenie pyłu zawieszonego PM10:

 • Zdzieszowice – 222 μg/m3

Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane na stacjach monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Opolu, oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia. Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki pyłu zawieszonego PM10, a także prognozy meteorologiczne, przewiduje się utrzymanie podobnych warunków przez najbliższe 24 godziny.

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 200 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.
KOMUNIKAT WIOŚ w OPOLU

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że dane dotyczące jakości powietrza w Polsce, wytwarzane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ pod linkiem: powietrze.gios.gov.pl/pjp/home.

Dodatkowo, istnieje możliwość pobrania na urządzenia mobilne aplikacji dotyczącej monitoringu jakości powietrza. Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pn. „Jakość powietrza w Polsce” prezentuje bieżące dane o jakości powietrza otrzymywane z automatycznych stacji pomiarowych, zlokalizowanych na terenie Polski, funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu oraz ozonu.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod linkiem: powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app.KOMUNIKAT 9/PD/2016 z dnia 15.12.2016 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM101 w roku 2016.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

Stacje pomiarowe na terenie stref, w których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

 1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, ul. Minorytów (OpOpoleMinor),
  • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr);
 2. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
  • Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesSlowac),

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 8/PD/2016 z dnia 16.11.2016 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM101 w roku 2016.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.10.2016 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

Stacja pomiarowa na terenie strefy opolskiej, na której stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

 • Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysaRodzie).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)Informacja dotycząca zagrożeń okresu zimowego
oraz sposobu postępowania w przypadku ich wystąpienia

W czasie zimy 2016/2017, podobnie jak do tej pory, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu będzie codziennie monitorował poziomy stężeń uzyskiwanych na stacjach automatycznych. W przypadku stwierdzenia wystąpienia ryzyka przekroczenia lub przekroczenia wartości kryterialnych, przekazywany jest stosowny Komunikat do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i do Zarządu Województwa, a także zamieszczany na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu.KOMUNIKAT 7/PD/2016 z dnia 15.09.2016 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu
(Ostrzeżenie I stopnia)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu w roku 2016.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzenu zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzenu, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej1.15 μg/m3 – średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)KOMUNIKAT 6/PD/2016 z dnia 17.05.2016 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu1 w roku 2016.

Analizie poddano wyniki stężeń ozonu zmierzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy (tj. od 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r.) oraz lat 2014 i 2015, na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu stwierdzono na stacji pomiarowej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial) – 17.05.2016 r.

Podwyższone stężenia ozonu występują w sezonie letnim, co związanie jest z wysokimi temperaturami, sprzyjającymi tworzeniu się ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery, a także obecnością w powietrzu jego prekursorów (ozon przyziemny jest zanieczyszczeniem wtórnym powstającym w wyniku reakcji fotochemicznych, a jego prekursorami są głównie tlenki azotu oraz lotne związki organiczne).

Zważywszy, że okres z wysokimi temperaturami dopiero się rozpoczyna, można spodziewać się wystąpienia wysokich stężeń ozonu.1120 μg/m3 – poziom docelowy, z dozwoloną liczbą dni z przekroczeniami 25 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 5/PD/2016 z dnia 17.05.2016 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM101 w roku 2016.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

Stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

 • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast),
 • Kluczbork, ul. Mickiewicza (OpKluczMicki).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 4/PD/2016 z dnia 19.04.2016 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego
dla benzo(a)pirenu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w roku 2016.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzo(a)pirenu, zmierzonych w Opolu (z okresu ostatnich 12 miesięcy) oraz w Kędzierzynie-Koźlu i Kluczborku – od dnia uruchomienia pomiarów (tj. od 01.01.2016 r.)

 1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr);
 2. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
  • Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial),
  • Kluczbork, ul. Mickiewicza (OpKluczMicki),

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzo(a)pirenu, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia rocznej wartości docelowej1 na znacznym obszarze województwa.11 ng/m3 – średnioroczny poziom docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 3/PD/2016 z dnia 18.03.2016 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10
(określonego jako średnia roczna)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM101 w roku 2016.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10 zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Oleśnie, przy ul. Słowackiego (OpOlesSlowac).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej.140 μg/m3 – średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 2/PD/2016 z dnia 18.03.2016 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM2,5

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,51 w roku 2016.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM2,5, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM2,5, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.125 μg/m3 – średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 1/PD/2016 z dnia 17.02.2016 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM101 w roku 2016.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

 1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, ul. Minorytów (OpOpoleMinor),
  • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr);
 2. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
  • Głubczyce, ul. Kochanowskiego (OpGlubKochan),
  • Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial),
  • Kluczbork, ul. Mickiewicza (OpKluczMicki),
  • Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysaRodzi),
  • Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesSlowac),
  • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowymKOMUNIKAT 7/PD/2015 z dnia 20.11.2015 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM101 w roku 2015.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.10.2015 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

Stacje pomiarowe na terenie stref województwa opolskiego, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

 • Opole, ul. Minorytów (OpOpoleMinor),
 • Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial),
 • Kluczbork, ul. Mickiewicza (OpKluczMicki).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 6/PI/2015 z dnia 07.11.2015 r.
o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10
ALARM I STOPNIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 06.11.2015 r.,, na terenie województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10..

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Opolu przy ul. Minorytów (OpOpoleMinor1) w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Śmiałego (OpKKozBSmial1) oraz w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (OpZdziePiast1), zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:

 • Opole – 209 μg/m3
 • Kędzierzyn-Koźle – 232 μg/m3
 • Zdzieszowice – 253 μg/m3

Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane na stacjach monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Opolu, oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia.
Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki pyłu zawieszonego PM10, a także prognozy meteorologiczne, przewiduje się utrzymanie podobnych warunków przez najbliższe 24 godziny.

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 200 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.1 Obowiązują nowe kody krajowe stacji, gdyż na poziomie centralnym nastąpiła zmiana kodyfikacji.KOMUNIKAT 5/PI/2015 z dnia 06.11.2015 r.
o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10
ALARM I STOPNIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 05.11.2015 r.,, na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10..

Na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (OpZdze2a), zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenie pyłu zawieszonego PM10:

 • Zdzieszowice – 210 μg/m3

Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane na stacjach monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Opolu, oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia. Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki pyłu zawieszonego PM10, a także prognozy meteorologiczne, przewiduje się utrzymanie podobnych warunków przez najbliższe 24 godziny.

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (200 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.
KOMUNIKAT 6/PD/2015 z dnia 14.09.2015 r.
o przekroczeniu poziomu docelowego dla ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu1 w roku 2015.

Przekroczenie poziomu docelowego dla ozonu stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy jego stężeń, zmierzonych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

Stacje pomiarowe, na terenie województwa, na których stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego dla ozonu, wraz z podaniem daty wystąpienia przekroczenia:

 • Opole, ul. Minorytów (OpOpole3a) – 15.08.2015 r.,
 • Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKkozle1a) – 11.08.2015 r.

Podwyższone stężenia ozonu występują w sezonie letnim, co związanie jest z wysokimi temperaturami, sprzyjającymi tworzeniu się ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery, a także obecnością w powietrzu jego prekursorów (ozon przyziemny jest zanieczyszczeniem wtórnym powstającym w wyniku reakcji fotochemicznych, a jego prekursorami są głównie tlenki azotu, oraz lotne związki organiczne.) Z uwagi na zmianę warunków atmosferycznych, nie przewiduje się już występowania wysokich poziomów tego zanieczyszczenia w roku bieżącym.1120 μg/m3 poziom docelowy, z dozwoloną liczbą dni z przekroczeniami 25 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 4/PI/2015 z dnia 12.08.2015 r.
o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu alarmowego dla ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 11.08.2015 r., na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu..

Na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Śmiałego 5 (OpKkozle1a), zarejestrowano następujące jednogodzinne stężenia ozonu:

 • Kędzierzyn-Koźle – 187 μg/m3 (11.08.2015 r., godz. 15:00)
 • Kędzierzyn-Koźle – 189 μg/m3 (11.08.2015 r., godz. 16:00)

Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki meteorologiczne (wysoka temperatura powietrza oraz duże nasłonecznienie), można przewidywać, że podobna sytuacja może utrzymywać się w najbliższych dniach na znacznym obszarze województwa.

Przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (180 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.
KOMUNIKAT 3/PI/2015 z dnia 11.08.2015 r.
o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu alarmowego dla ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 10.08.2015 r., na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu..

Na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Śmiałego 5 (OpKkozle1a), zarejestrowano następujące jednogodzinne stężenia ozonu:

 • Kędzierzyn-Koźle – 190 μg/m3 (10.08.2015 r., godz. 13:00)
 • Kędzierzyn-Koźle – 200 μg/m3 (10.08.2015 r., godz. 14:00)

Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki meteorologiczne (wysoka temperatura powietrza oraz duże nasłonecznienie), można przewidywać, że podobna sytuacja może utrzymywać się w najbliższych dniach na znacznym obszarze województwa.

Przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (180 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.
KOMUNIKAT 2/PI/2015 z dnia 08.08.2015 r.
o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu alarmowego dla ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 07.08.2015 r., na terenie strefy miasto Opole oraz strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu..

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Opolu przy ul. Minorytów (OpOpole3a) oraz w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Śmiałego (OpKkozle1a), zarejestrowano następujące jednogodzinne poziomy stężeń ozonu:

 • Opole – 181 μg/m3 (07.08.2015 r., godz. 17:00)
 • Kędzierzyn-Koźle – 185 μg/m3 (07.08.2015 r., godz. 18:00)

Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki meteorologiczne (wysoka temperatura powietrza oraz duże nasłonecznienie), można przewidywać, że podobna sytuacja może utrzymywać się w najbliższych dniach na znacznym obszarze województwa.

Przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (180 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.
KOMUNIKAT 1/PI/2015 z dnia 06.07.2015 r.
o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu alarmowego dla ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 05.07.2015 r., na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu.

Na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Śmiałego 5 (OpKkozle1a), zarejestrowano następujący jednogodzinny poziom stężenia ozonu:

 • Kędzierzyn-Koźle – 181 μg/m3 (05.07.2015 r., godz. 14:00)

Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki meteorologiczne (wysoka temperatura powietrza oraz duże nasłonecznienie), można przewidywać, że podobna sytuacja może utrzymywać się w najbliższych dniach na znacznym obszarze województwa.

Przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (180 μg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.
KOMUNIKAT 5/PD/2015 z dnia 17.04.2015 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego
dla benzo(a)pirenu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w roku 2015.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzo(a)pirenu, zmierzonych w Opolu i Nysie (z okresu ostatnich 12 miesięcy), natomiast w Zdzieszowicach – od dnia uruchomienia pomiarów (tj. od 01.01.2015 r.)

 1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, ul. Minorytów (OpOpole3a),
 2. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
  • Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysa3pyl),
  • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdze2a).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzo(a)pirenu, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia rocznej wartości docelowej1 na znacznym obszarze województwa.11 ng/m3 – średnioroczny poziom docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 4/PD/2015 z dnia 17.04.2015 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM101 w roku 2015.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

Stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

 • Głubczyce, ul. Kochanowskiego (OpGlub1pyl),
 • Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysa3pyl),
 • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdze2a)

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 3/PD/2015 z dnia 18.03.2015 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10
(określonego jako średnia roczna)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM101 w roku 2015.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10 zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Zdzieszowicach, przy ul. Piastów (OpZdze2a).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej.140 μg/m3 – średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 2/PD/2015 z dnia 18.03.2015 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM2,5

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,51 w roku 2015.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM2,5, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. B. Śmiałego (OpKkozle1a).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM2,5, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.125 μg/m3 – średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 1/PD/2015 z dnia 13.02.2015 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM101 w roku 2015.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

 1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, ul. Minorytów (OpOpole3a),
  • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpole4pyl);
 2. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
  • Głubczyce, ul. Kochanowskiego (OpGlub1pyl),
  • Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKkozle1a),
  • Kluczbork, ul. Mickiewicza (OpKlucz2pyl),
  • Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysa3pyl),
  • Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesno4a),
  • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdze2a)

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowymKOMUNIKAT 7PD/2014 z dnia 19.11.2014 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10
(określonego jako średnia roczna)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM101 w roku 2014.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10 zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Zdzieszowicach, przy ul. Piastów (OpZdze2a).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej.140 μg/m3 – średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 6/PD/2014 z dnia 19.11.2014 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy miasto Opole stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM101 w roku 2014.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.10.2014 r. ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Opolu na osiedlu Armii Krajowej (OpOpole4pyl).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 5/PD/2014 z dnia 06.06.2014 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla benzenu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu w roku 2014.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzenu zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. B. Śmiałego (OpKkozle1a).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzenu, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej1.KOMUNIKAT 4/PD/2014 z dnia 17.04.2014 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego
dla benzo(a)pirenu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu1 w roku 2014.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzo(a)pirenu, zmierzonych w Opolu (z okresu ostatnich dwunastu miesięcy), natomiast na pozostałych stacjach monitorujących stężenia tego zanieczyszczenia od dnia ich uruchomienia (tj. od 01.01.2014 r.)

 1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, ul. Minorytów (OpOpole3a),
 2. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
  • Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKkozle1a),
  • Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysa3pyl),

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzo(a)pirenu, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia rocznej wartości docelowej na znacznym obszarze województwa.11 ng/m3 – średnioroczny poziom docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)KOMUNIKAT 3/PD/2014 z dnia 17.04.2014 r.
o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM101 w roku 2014.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

 1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, ul. Minorytów (OpOpole3a),
 2. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
  • Głubczyce, ul. Kochanowskiego (OpGlub1pyl),
  • Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKkozle1a),
  • Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysa3pyl),
  • Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesno4a),
  • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdze2a)

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.
KOMUNIKAT 2/PD/2014 z dnia 17.03.2014 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM2,5

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w roku 2014.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM2,5, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. B. Śmiałego (OpKkozle1a).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM2,5, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.
KOMUNIKAT 1/PD/2014 z dnia 14.02.2014 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM101 w roku 2014.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

 1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, ul. Minorytów (OpOpole3a),
  • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpole4pyl;
 2. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
  • Głubczyce, ul. Kochanowskiego (OpGlub1pyl),
  • Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKkozle1a),
  • Kluczbork, ul. Mickiewicza (OpKlucz2pyl),
  • Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysa3pyl),
  • Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesno4a),
  • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdze2a)

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.150 μg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz 1031)