Logo WIOŚ Panorama1 Panorama2

1. O petycjach
 
W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 z późn.zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 3 ustawy „przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.
 
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Petycja powinna zawierać:
 
  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.
 
Adresat petycji niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej, informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
 
Petycja podlega rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 
2. Petycje w WIOŚ
 
Lp
Data złożenia petycji
Petycja (skan)
Podmiot wnoszący petycję*
Informacja o sposobie załatwienia petycji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana (tylko w przypadku wyrażenia zgody)
 Autor: Anna Sałek
Wprowadził: Krzysztof Hrebeniuk
Kontakt: K.Hrebeniuk@opole.pios.gov.pl
Data: 2016-11-14 16:08:25