Logo WIOŚ Panorama1 Panorama2

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatycznych i tytułów dla części zdjęć i grafik
 • część dokumentów PDF nie jest w poprawnie odczytywanych przez programy dla niedowidzących (np. skan dokmentu zapisany w formacie PDF)
 • brak mapy serwisu
 • niektóre informacje przedstawiono wyłącznie w formie graficznej
 • część tekstu ma postać grafiki rastrowej nierozpoznawanej przez większość edytorów tekstowych

 

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów: Sekcja "Strona główna" -> Godło-grafika nie zawiera tekstu alternatywnego; Sekcja "Strona Główna" -> Logo służby cywilnej-grafika nie zawiera tekstu alternatywnego; Sekcja "Strona główna" -> zawiera treści w pliku CSS, oznacza to, że nie są one dostępne dla elektronicznych czytników ekranu; Sekcja "Ogłoszenia" -> część dokumentów nie jest w formie cyfrowej; Sekcja "Wydział Inspekcji" -> Brak tekstu alternatywnego dla grafik; Sekcja "Wydział Prawny" ->Brak tekstu alternatywnego dla grafik; Sekcja "Wydział Administracyjno-Techniczny" -> Brak tekstu alternatywnego dla grafik; Sekcja "Wydział Budżetu i finansów" -> brak tekstu alternatywnego dla grafik; Sekcja "Niepełnosprawni-koordynator dostępności" -> brak tekstu alternatywnego dla grafik; Sekcja "Petycje" -> brak tekstu alternatywnego dla grafik.

Kompatybilność

 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki,
 • Serwis nie zawiera skrótów klawiszowych, któe mogłyby wchodzić w konfilkt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Zmiana rozmiaru strony

Dostępne na rynku przeglądarki internetowe umożliwiają za pomocą skrótów klawiaturowych lub ustawień przeglądarki powiększenie serwisu.
Aby skorzystać z opcji powiększania tekstu, należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

  Firefox, Chrome, Microsoft EDGE oraz Microsoft Explorer:

 • CTRL oraz „+”, aby powiększyć
 • CTRL oraz „-”, aby pomniejszyć

 • Opera, Safari:
 • SHIFT oraz „+”, aby powiększyć
 • SHIFT oraz „-”, aby pomniejszyć

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marcin Dzikowicz. Adres poczty elektronicznej: deklaracja.dostepnosc@opole.pios.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77/455 68 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu, nie ma podjazdu ani windy dla osób niepełnosprawnych.
 2. Przed schodami prowadzącymi do wejścia głównego budynku zamontowany jest dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika.
 3. W budynku brak jest windy i udogodnień dla osób o szczególnych potrzebach ruchowych.
 4. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze, wejście tylko po schodach.
 5. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny dla klientów.
 6. W budynku na parterze znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 7. Budynek jest dostępny dla osób z psem asystującym.
 8. W przypadku braku możliwości dotarcia klienta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi klienta w dogodny dla niego sposób.
 9. Istnieje możliwość obsługi osób niesłyszących/słabosłyszących w języku migowym.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braile’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje Mobilne

Brak

 Autor: Krzysztof Gaworski
Wprowadził: Marcin Dzikowicz
Kontakt: M.Dzikowicz@opole.pios.gov.pl
Data: 2020-09-23 12:52:56